Proč reálně klesá produkce odpadu?

V souvislosti s diskuzí o výstavbě spaloven na komunální odpad se objevují navzájem protichůdné názory na množství produkce komunálního odpadu.

Podle údajů Ministerstva pro životní prostředí za r. 2018 byla produkce komunálního odpadu v r. 2018 celkem 5 782 tis. tun, oproti roku 2009 se tak zvýšila o 8,6 %. Produkce směsného komunálního odpadu byla 2 807 tis. tun, a oproti r. 2009 se ale snížila o 14,5 %. Podíl mezi komunálním odpadem a směsným komunálním odpadem činí 48, 6 %.

Důvodů a proč bude produkce komunálního i směsného komunálního odpadu klesat je hned několik:

1. Začnou se promítat dopady plnění Programu předcházení vzniku odpadů.

Pokud budou občané informováni o nesporných výhodách předcházení vzniku odpadů a zachovají se tak, jako při jejich stávajícím aktivním třídění, pak bude přínos nesporný.

2. Jedním ze stimulů k dodržování hierarchie nakládání s odpady bude nesporné navýšení poplatku obcím za skládkování a očekávané a reálné vysoké poplatky za spalování odpadu placené obcemi jako původci odpadů. Nejvyšší prioritou v hierarchii nakládání s odpady zůstává předcházení vzniku odpadů.

3. Plnění zákonné povinnosti zvýšit do roku 2035 úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace komunálních odpadů nejméně na 65 % jejich celkové hmotnosti.

4. Při racionální úvaze a v důsledku zatím probíhající současné pandemie s velkými dopady na životní úroveň a „plánovaném“ zvýšení produkce je nereálné. Dojde spíš na její snížení s nižší produkcí většiny odpadů, což je relativně pozitivní.

5. Produkce komunálního odpadu se sníží po zavedení systému oběhového hospodářství se značným pozitivním dopadem na chod celého hospodářství, vč. ekonomiky.

6. Další dílčí opatření se připravuje v oblasti ochrany ŽP a v energetice, např. intenzivnější vzdělávání veřejnosti, kam patří i spolupráce se školami.

Připravená podpora výstavby nebo rekonstrukce bioplynových stanic pro výrobu metanu jako palivo pro dopravu a tím zvýšení její efektivity a snížení emisí bude dalším přínosem.

Udržitelný rozvoj je takový druh rozvoje, který se snaží odstranit nebo zmírnit negativní projevy dosavadního způsobu vývoje lidské společnosti. Většina přírodních zdrojů je silně omezená a jejich nadměrné čerpání naši planetu devastuje.

Udržitelný rozvoj nebere v potaz pouze ekonomický růst, ale i společenské hodnoty a přírodní bohatství. Hlavní otázkou je, jak uchovat kvalitu života a zajistit potřeby současné generace, aniž by bylo ohroženo plnění potřeb budoucích generací. Musíme pochopit, že environmentální, sociální a ekonomické pilíře společnosti jsou úzce propojeny a že nelze jeden z nich upřednostnit na úkor ostatních a to platí i pro některé skupiny obyvatel.

V Mělníku dne 07.07.2020 Ing. František Ohem