Cvičení na Blackout bude ve středních Čechách v září

Bezpečnostní rada Středočeského kraje (BRK) projednala v úterý 22. května 2018 přípravu taktického cvičení zaměřeného na hrozbu narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu, které složkám IZS nařídila hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011). „Termín tohoto taktického cvičení je stanoven na 4. až 5. září letošního roku a jeho cílem je prověřit připravenost akceschopnosti orgánů krizového řízení a dalších vybraných subjektů a organizací na řešení této případné krizové situace. Elektrická energie vypnuta během cvičení nebude. Občané kraje tak nemusí být zneklidněni,“ zdůraznila po jednání BRK hejtmanka, která je zároveň předsedkyní Bezpečností rady kraje.

Do celokrajského cvičení, které bude z hlediska svého rozsahu patřit v dosavadní historii kraje k největším, budou zapojeny složky IZS, obce s rozšířenou působností, oblastní nemocnice i ústřední správní úřady a státní organizace, jako jsou například SSHR, MZe, ČEZ, ČEPS, Alpiq Kladno, Čepro, Středočeské vodárny, Věznice Vinařice či SŽDC. Cvičení se tak bude odehrávat na pracovištích krizových štábů jednotlivých složek IZS i v terénu.

Scénář připravovaného taktického cvičení připravil Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje. Cvičení bude dvoudenní. „První den bude probíhat na několika místech současně podle jednotného scénáře, avšak v různé podobě. Zaměří se na procvičení strategického řízení řešení simulované krizové situace výpadku elektrického proudu a prověření platnosti scénářů a variant pro obnovu napájení a sjednocení postupu při identifikaci klíčových objektů včetně určení priorit pro zajištění zásobování elektřinou. V odpoledních hodinách a druhý den budou probíhat praktické ukázky připravenosti na výpadek elektrické energie u vybraných subjektů,“ přiblížil průběh cvičení plk. Ing. Miloslav Svatoš, ředitel Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.

Mezi praktické ukázky bude zařazena i problematika zajištění nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou při simulované mimořádné situaci na Benešovsku a praktická ukázka zprovoznění elektrické sítě „ze tmy“ pomocí plynové turbíny v elektrárně Kladno (Alpiq Generation), která je energetickým ostrovem ve středních Čechách. Při výpadku elektrické energie by měla turbína pomoci obnovit normální provoz energetické soustavy. Hasiči si budou chtít vyzkoušet i tankování pohonných hmot prostřednictvím karet SSHR a provést šetření možností zásobování pohonnými hmotami a zásobování náhradních zdrojů elektrické energie u prioritně důležitých objektů.

Tajemník BRK Ing. Luboš Navrátil také informoval členy rady, že kraj již poskytl představitelům obcí a měst informaci o postupu ČEZ Distribuce při mimořádných událostech v distribuční soustavě lokálního charakteru. Součástí tištěné brožury je i leták určený pro veřejnost a minimanuál pro starosty se shrnutím toho nejdůležitějšího, jak se na případné „bezproudí“ připravit. Brožura je též zveřejněna na Portálu krizového řízení.

Bezpečností rada kraje také na svém jednání vzala na vědomí informace o aktuální epidemiologické situaci a jejím vývoji vzhledem ke zvýšenému výskytu spalniček. „Momentálně máme v kraji 20 potvrzených případů. Nemocní byli hospitalizovaní na infekčních odděleních nemocnic. Celkem 81 osobám, které byly v inkubační době v kontaktu s těmito nemocnými, byla Krajskou hygienickou stanicí rozhodnutím uložena izolace po dobu maximální inkubační doby spalniček,“ konstatovala ředitelka Krajské hygienické stanice Střední Čechy MUDr. Jarmila Rážová, PhD. Zároveň ocenila aktivní přístup kraje a nastaveného způsobu informování veřejnosti, které se podařilo díky minulému mimořádnému jednání BRK.

Členové BRK dále doporučili Radě a Zastupitelstvu Středočeského kraje schválit poskytnutí finančního daru ve výši tři miliony korun pro Policii ČR Krajské ředitelství Středočeského kraje a dva miliony korun pro Hasičský záchranný sbor. Dar kraje by měl Policii ČR umožnit modernizaci střelnice Baba Benešov, rozšířit využití bezpilotních prostředků (dronů) pro zvýšenou ochranu CHKO Brdy a pořídit zařízení na vakuové balení hotového jídla a jeho rozvoz na základní policejní služebny. HZS SK by chtěl využít finanční dar kraje na pořízení pěti užitkových automobilů, které mu v současné době na stanicích HZS ve středních Čechách chybí.