Informace o výsledku hlasování valné hromady VKM

Vážení kolegové,

dovoluji si Vás informovat o tom, že valná hromada společnosti VKM a.s. na svém jednání dne 29. května schválila většinou 83% přítomných akcionářů (zástupců obcí) odkoupení celkem 49 kusů akcií společnosti Středočeské vodárny a.s. a získala tím aktuálně zpět 34 %  „své vody“ a především kontrolu nad provozováním svého majetku (vodovodní a kanalizační sítě ve vlastnictví VKM, kterou na základě smlouvy z roku 2004 provozují Středočeské vodárny a.s.).

Současně uvádím důvody, které vedly akcionáře k tomuto rozhodnutí:

VKM získalo 34% podíl na majetku společnosti provozující vodárenskou infrastrukturu, který bude po 8 let splácen ze zisku společnosti Veolia. Po splacení ceny akcií bude tento zisk (dividendy ve výši cca 24 mil. Kč ročně, celkem 168 mil.) dalších 7 let k dispozici společnosti VKM k investicím do vlastního majetku. Zároveň má VKM právo nominovat své zástupce do představenstva a dozorčí rady spol. Veolia, což znamená možnost ovlivňovat hospodaření této společnosti. Současně dojde ke zkrácení provozní smlouvy, která mimo jiné brání čerpání evropských dotací na obnovu kanalizací a vodovodů o 10 let (Neratovice na to doplatily neschválením dotace na výstavbu kanalizace v Mlékojedech!). Za to VKM zaplatí celkem 199 mil. Kč, které však budou hrazeny ze zisku spol. Veolia, jak je uvedeno výše.

Vzhledem k dopisům, které nám byly opakovaně zaslány, jsem ještě před jednáním valné hromady VKM iniciovala jednání dozorčí rady, kde jsem si vyžádala doložení všech souvisejících smluv a ujednání a vysvětlení k uváděným námitkám. Argumentace proti odkupu akcií uvedená v dopisu bývalé paní ministrně školství není založena na relevantních skutečnostech. Zmiňovaný rozdíl zisku 50 mil. korun nelze garantovat ve prospěch spol. VKM, neboť při ročním obratu spol. Veolia cca 1 mld. je možné o tuto částku snadno navýšit náklady společnosti. Společnost Veolia nemá žádný důvod tyto prostředky přenechat VKM a VKM nemá žádnou pravomoc je získat ve svůj prospěch a ani dosáhnout snížení ceny vody. Veolia navíc navýší svůj kapitál po dokončení rekonstrukce vodárenské věže v Kladně z 240 na 380 mil. Kč  a zvýší si tím možnost zisku bez zapojení majetku VKM. Tím  by se další případná vyjednávací pozice VKM v případě neschválení odkoupení podílu ještě více zhoršila, neboť nabídka ze strany Veolie přišla na základě cenového výměru platného pro rok 2017, kdy byl pro uzavření dohody o započtení kapitálu pronajímatele stanoven termín do konce září 2017 a další výměr 1/2018 už toto ujednání zpětně neumožňuje.

Abych vyloučila případné spekulace, sděluji Vám, že jsem jako členka dozorčí rady o odkupu akcií nehlasovala, neboť to stanovy VKM vylučují.

Pokud budete mít další dotazy, ráda Vám odpovím, případně další informace zajistím.

Mgr. Lenka Mrzílková – starostka Města Neratovice

 

cid:image001.jpg@01CB8C8E.C589FAF0

 

Reakce pana JUDr. Petra Kowandy:

 

Vážená paní starostko,

Dostal se ke mně Váš dopis, kde oznamujete výsledky hlasování valné hromady VKM ve věci odkoupení 49 ks akcií Středočeských vodáren a současně uvádíte „důvody“, které vedly akcionáře k tomuto rozhodnutí.

Osobně proti Vám nic nemám, ale Vaše „zdůvodnění“ je natolik plné dezinformací a „omylů“, že je potřeba ho uvést na pravou míru.

  1. Vaše tvrzení: „získala tím aktuálně zpět 34 % své vody“

Jistě i Vy víte, že ta „voda“ nepatří VKM a už vůbec ne Středočeským vodárnám! Ty pouze provozují vodohospodářský majetek, který patří VKM, tedy vykonávají službu. Proto jsme od nich nemohli „vodu“ získat.

  1. Vaše tvrzení: „který bude po 8 let splácen ze zisku společnosti Veolia“

To je přece úplný nesmysl, nakoupené akcie budou spláceny z podílu na zisku Středočeských vodáren, z podílu, který je ve vlastnictví VKM. A aby bylo jasno, tento zisk je tvořen z plateb občanů. Čili to celé zaplatí lidé, ne Veolia, jak manipulativně tvrdíte.

  1. Vaše tvrzení: „Po splacení ceny akcií bude tento zisk dalších 7 let k dispozici společnosti VKM k investicím do vlastního majetku“

Ale toto je přece ekonomický nesmysl! VKM, místo toho, aby peníze vybrané od lidí na vodném a stočném přímo použila „k investicím do vlastního majetku“, tak tyto peníze složitě dostane do hospodářského výsledku Středočeských vodáren, zdaní a až co zbyde po zdanění použije k investicím? Toto Vy, coby členka dozorčí rady dovolíte? Takto se chová řádný hospodář?
A pozor, ještě jste jaksi zapomněla poukázat na to, že dvě třetiny toho zisku odplují do Paříže.

  1. Vaše tvrzení: „Současně dojde ke zkrácení provozní smlouvy, která mimo jiné brání čerpání evropských dotací na obnovu kanalizací a vodovodů o 10 let“

Opravdu si myslíte, že Vaši zastupitelé jsou tak jednodušší, že nedohlédnou toho, že po roce 2034 (za šestnáct let) již žádné evropské dotace ČR brát nebude?

  1. Vaše tvrzení: „Za to VKM zaplatí celkem 199 mil. Kč, které však budou hrazeny ze zisku spol. Veolia, jak je uvedeno výše“

Že to zaplatí lidé ne Veolia jsem již objasnil, ale ještě by bylo dobré říct, že ty akcie, které VKM koupila, vlastnila Veolia necelý měsíc a za ten měsíc na přeprodání těchto akcií vydělala nejméně 50 mil. Kč. A také je třeba říct, že dokonce člen představenstva VKM, pan Mgr. Schweigstill, na jednání mělnického zastupitelstva tvrdil zastupitelům, že je přesvědčen o tom, že částka 199 mil. Kč je neúměrně vysoká.

  1. Vaše tvrzení: „při ročním obratu spol. Veolia cca 1 mld. je možné o tuto částku snadno navýšit náklady společnosti. Společnost Veolia nemá žádný důvod tyto prostředky přenechat VKM“

Co to tu naznačujete paní starostko? To, jakože když nebude zisk, tak Veolia začne krást??? To, jakože argumentem pro koupi akcií je, že když nebudou mít zisk, tak si to ukradnou a VKM to nedokáže ohlídat? Nerozumím, a chci věřit tomu, že jsem Vás pouze nepochopil.
A pro jistotu Vám ještě poradím, přečtěte si smlouvu o provozování! Třeba článek 10.10., který zní: „Provozovatel je povinen poskytnout pronajímateli na jeho žádost veškeré údaje, dokumentaci, daňové a jiné doklady týkající se Údržby, Oprav a Investic do Vodárenské infrastruktury.“

  1. Vaše tvrzení: „VKM nemá žádnou pravomoc je získat ve svůj prospěch a ani dosáhnout snížení ceny vody“

Paní starostko, Vy jste členkou dozorčí rady VKM! Víte, kdo stanovuje cenu vody? Víte, že to je VKM? A víte o tom, že VKM, má řadu kontrolních pravomocí stanovených smlouvou o provozování? Víte, že VKM má své zástupce v dozorčí radě Středočeských vodáren? Víte, že toto Vaše tvrzení je hrubě manipulativní a z úst členky dozorčí rady až neuvěřitelné?

  1. Vaše tvrzení: „Veolia navíc navýší svůj kapitál po dokončení rekonstrukce vodárenské věže v Kladně z 240 na 380 mil. Kč a zvýší si tím možnost zisku bez zapojení majetku VKM“

Opět naprosto mylný argument. Podle Vás, kdyby si tam Veolia postavila třeba saunový svět, tak může zvýšit cenu vody?
Víte, k čemu se rekonstruuje vodárenská věž? Vy si opravdu myslíte, že když Veolia postaví kancelář pro dispečery za 140 mil. Kč, že tím naplní článek 15. Cenového věstníku 12/2016?
A umíte si spočítat, že i kdyby prošlo navýšení OPK o Vámi zmiňovaných 140 mil. Kč, tak to ani zdaleka neřeší problém Veolie s razantním poklesem zisku?

  1. Vaše tvrzení: „Abych vyloučila případné spekulace, sděluji Vám, že jsem jako členka dozorčí rady o odkupu akcií nehlasovala, neboť to stanovy VKM vylučují“

Vy jste totiž měla zastupitelstvu předložit návrh na určení osoby, která by na valné hromadě vykonávala akcionářská práva města Neratovice a také jste se měla se svými zastupiteli poradit, jak by měly Neratovice hlasovat. Neudělala jste ani jedno, zastupitele již pouze informujete, jak to dopadlo. Řekněte jim na rovinu, že jste Vy osobně jste výkon jejich akcionářských práv zhatila.

 

Jak píši v úvodu, paní starostko, nic proti Vám nemám, ale nelze přece přecházet, že napíšete „zdůvodnění“ hlasování na valné hromadě, kde je správně pouze datum konání valné hromady a následuje již pouze řada nepravdivých, matoucích a manipulativních „informací“.

 

JUDr. Petr Kowanda 

předseda MO ČSSD Mělník