Připomínky k Zadání nového územního plánu města Mělník

Vážení zastupitelé.

Máte nelehkou úlohu schvalovat návrh nového územního plánu Mělníka. Klíčem k vytvořenému plánu je Zadání.

Dovolte abychom Vám nabídli postřehy k textu Zadání nového územního plánu v Mělníku. Je to velmi odborný text psaný složitou úřední řečí. Snažili jsem se textu porozumět a pojmenovat nedostatky a komentovat konfliktní ustanovení z pohledu běžného občana.

 

Zadání nového Územního plánu města Mělník z 23.6. 2014.

Co mimo jiné v Zadání chybí? (Výhled 20 let do budoucnosti):

Chybí rozvoj kulturních staveb a zázemí pro kulturu (taneční sál, kino, letní kino, letní divadlo, amfiteátr, velká dětská hřiště a rodinné zóny s parkováním apod.).

Chybí konkrétní řešení parkovacích ploch pro občany na sídlištích a v centru města. (například parkovací domy, šikmé stání a podobně)

Chybí konkrétní požadavky na veřejnou vybavenost města. Například rozvoj volnočasových aktivit a nových sportovišť. (některé pozemky pod areálem Na Polabí nepatří městu a jsou v těsné blízkosti plánovaného průtahu)

Chybí vymezení ploch pro nové velkoobchody mimo centrum města v okrajových částech města. (OBI, Baumax, Bauhaus, Ikea atd.)

Autorem textu Zadání je převážně odbor výstavby a odbor životního prostředí ve spolupráci se zpracovatelem územního plánu Ing. Eduardem Žaludou. Diskuse s občany a zastupiteli byla minimální. Zadání odsouhlasilo již neexistující minulé zastupitelstvo. Zadání nerespektuje reálie, dle stávajícího platného územního plánu. Zadání ve jménu ochrany zeleně a krajiny navádí k znehodnocení majetku občanů a brání rozvoji města (zábor stávajících stavebních parcel občanů Mělníka ve prospěch již neexistujících vinic). Zadání navádí k přesunutí průmyslu z okrajových částí Mělníka do hustěji obydlených území. Zadání navádí rozšiřovat přístav – překladiště o další ekonomické aktivity a zvyšovat již tak velkou dopravní zátěž.

 

Zde jsou výňatky z Zadání nového Územního plánu. Je psáno těžko srozumitelnou úřední řečí, proto k výňatkům dáváme komentář:

 

Str.5 požadavky na základní koncepci. Text Zadání:

Územní plán ………….upřednostňující obnovu vnitřních struktur města před plošnou expanzí.

Komentář: Město se nebude rozšiřovat za stávající hranice. Vznikne tlak na využití stavebních pozemků uvnitř města a jejich cena vzroste. Opatření přináší prospěch spekulantům s pozemky obyčejného občana spíše poškozuje, protože porostou náklady na bydlení.

 

Str.5 Odst,4, b. Text Zadání:

průchodnost území (hledání propojení ploch zeleně), obnova zaniklých cest v krajině………. …………………………………… a to i v nově zastavovaných lokalitách

Komentář: Zadání způsobuje násilné propojování ploch zeleně v zastavěných lokalitách. Město Mělník by mělo těžit z těsného kontaktu zastavěných ploch s okolní příměstskou krajinou.

 

Str.6 Text Zadání:

Přírodní hodnoty území: 

Za základní přírodní hodnotu budou považovány pozemky vinic, a to ………………..i pozemky vinic historických. Jejich využití pro jiné účely než pěstování plodin bude v územním plánu navrženo pouze ve zvláště odůvodněných případech.

Komentář: Bývalé, již nevyužívané vinice budou blokovat výstavbu uvnitř města. Provozně a ekonomicky není příliš reálné obnovovat zaniklé vinice či sady.

 

Str.8 Text Zadání:

nad Rožkovým údolím, je další rozšiřování průmyslových zón nežádoucí s ohledem na krajinu a je nutná snaha o redukci současného průmyslu. Stejně zhodnotit průmyslovou zónu Na Průhoně – pod Klamovkou, kde dochází k interakci soustavně necitlivě umisťovaných průmyslových areálů do hodnotné kulturní krajiny bývalých vinic……………………………. Navrhnout přesun problematického průmyslu nejen v uvedených částech města do vhodnějších míst, např. do areálu Loděnic a Cukrovaru apod. po zhodnocení jejich využití.

Komentář: Přesunutí problematického průmyslu do hustě obydlených Mlazic a na sídliště Rousovice kvůli hodnotné kulturní krajině na okraji města postihne velké množství občanů Mělníka negativními jevy průmyslu.

 

Str.10 Odst.b. Text Zadání:

b) rozvoj ekonomických aktivit směřovat zejména do zóny přístavu Mělník

Komentář: Přístav, který není přístav, ale mezinárodní překladiště (jedno z největších v ČR), zatěžuje Mělník nákladní dopravou a železniční vlečkou, nevhodně vedenou vnitřkem města, kolem rekreačních oblastí Mělníka (koupaliště, kemp, Malý Spořilov). Přesto se má rozšiřovat!!!!!

 

Str.11. Text Zadání:

– zachovat odtrženou polohu Malého Borku

Komentář: Není k tomu důvod. Proč blokovat spojení a rozvoj města? Území mezi Malým Borkem a Mělníkem je vhodné pro rozvoj.

 

Str.11. Text Zadání:

nezastavovat volné plochy krajiny, tzn. orná půda, sady, vinice, zahrady, historické pozemky vinic

Komentář: Dochází k znehodnocení stavebních parcel občanů Mělníka, protože mnohé z nich jsou ve stávajícím územním plánu vedeny, jako stavební parcely, přesto že jsou v katastru nemovitostí zapsány jako zahrada, vinice, pole.

 

Sepsali Mgr. Roman Roubíček a Ing. Petr Samek ve spolupráci s dalšími občany města Mělník dotčenými návrhem nového územního plánu.

V Mělníku 23.4. 2017