Ing. Stanislav Melichar: Člen dopravní komise a projektant dopravních staveb

Vyzpovídali jsme pro Vás Ing. Stanislava Melichara – člena dopravní komise a projektanta dopravních staveb.

Poslední volební období jste členem dopravní komise města Mělníka a vím, že jste pro tuto komisi jako dopravní inženýr fundovaný odborník. Čím se DK zabývá?

Primárně se zabýváme podněty občanů k jednotlivým dopravním problémům, které je trápí. Snažíme se najít vhodné řešení nebo případně vysvětlíme, proč si myslíme, že daný podnět nebudeme řešit.

Co pro Vás bylo největší překvapení v komisi?

Před čtyřmi roky, když jsem se ucházel o nominaci do dopravní komise, jsem myslel, že se budeme více zabývat projekty dopravních staveb na územích města a také její přípravou, které spadají do investičního rámce města. Bohužel největším překvapením pro mě byla až žalostná příprava těchto akcí, velmi často bez projektové přípravy. Když jsem přišel na jednání DK s podnětem, že se mi nepozdává, jak se staví komunikace na Blatech, byl jsem odkázán, ať to řeším na ZM. Při mé návštěvě stavby se zástupcem města a zhotovitele, můj údiv nepřestával. Ke stavbě neexistovala žádná projektová dokumentace a při odkázání se na jednotlivá řešení mi bylo sděleno, že není ve výkazu výměr. Jak někdo může stanovit výkaz výměr bez projektové dokumentace, tak to mi dodnes není jasné, ale město přeci jen tuto zakázku vysoutěžilo. Při revizi stavby jsme zjistili, že město vyplatilo stavební firmě peníze navíc a nikoho to do dnes netrápí.

Dalším zklamáním pro mě bylo, když jsem sepsal dokument chyb na prvcích pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu po rekonstrukci ulice Pražské. Zaznělo na DK, proč to chci řešit? Možná i proto, že mezi tyto osoby se řadí i maminky s kočárky, děti do tří let věku, osoby pokročilého věku.

Co navrhujete, nebo by, jste změnil na DK?

Rozhodně zastávám názor, že každá plánovaná stavba, musí mít alespoň rozvahu co a jak provést nebo alespoň mít jednoduchý projekt. Jinak dochází k velikým nedorozuměním, díky kterým vzniká technicky méně zdařilé dílo a velmi často více náklady staveb. V tomto směru bych chtěl zkusit navázat spolupráci s vysokými školami s dopravním zaměřením – studenti by mohli v rámci autorských prací navrhnout řešení daných problémů. Zkrátka vše by měli dělat odborníci.

Co se Vám nelíbí z dopravního hlediska na území města?

Toto by bylo na rozsáhlou diskuzi a pro tu v tomto článku není prostor. Určitě je tu dlouhodobý problém řešení tranzitní dopravy přes zastavěnou část města. Bohužel s postupem času už nepůjde zvolit jiné řešení než navázat na již hotové části průtahu a snažit se aby projekty, které budou následovat, byly, co nejšetrnější k obyvatelům dotčených oblastí.

Dalším zásadním problémem je vedení vlečky do přístavu, kdy po intervenci občanů vedení města požádalo SŽDC k návrhu řešení. V současnosti je zadaná Studie proveditelnosti alternativního napojení přístavu, která by měla být hotova na přelomu roku.

Dalším problémem, který trápí občany je parkování, ať už na sídlištích nebo v centru města. Tady bude složité najít ideální řešení. Zde bych chtěl určitě navázat spojení s vysokými školami, zda by se studenti nechtěli pokusit v rámci autorských prací nalézt nějaká řešení daného problému. Samozřejmě vše musí být řešeno i z ekonomického hlediska a musí být ve finančních možnostech města. Popřípadě se zkusit inspirovat v jiných městech, kde našli nějaká vhodná řešení.

Dalším dle mého nevhodným řešením je použití balisetů jako středových ostrůvků přechodů, jelikož si myslím, že balisety by neměly sloužit jako ochranný prvek chodců, nýbrž by se měly primárně

používat k oddělení provozu v prostoru křižovatek. Ale zase bych to s jejich užíváním v křižovatkách nepřeháněl. Křižovatka ulic Pražská x Fibichova x Krombholcova x Jiráskova mi přijde „přebalisetovaná“.

A jsou ještě některé problémy, které byste rád zmínil či změnil?

Rozhodně bych byl rád, kdyby byl proveden pasport místních komunikací a byl by i veřejně přístupný na stránkách města, aby každý občan mohl vidět stav všech komunikací na území města v majetku města, kde by byl popsán i případný návrh úpravy. Také by měl být znám harmonogram prací, kde by bylo uvedeno, kdy se která komunikace dočká opravy či úpravy.

Dále bych rád vyřešil provedení odvodnění z nemovitostí přes přilehlé chodníky v okrajových částech města, jako jsou Pšovka, Mlazice, Blata. Dle mého názoru jsou zde nevhodně použity typy odvodňovacích žlabů přes chodníky a to způsobuje problémy jak při zimní údržbě (odklízení sněhu), tak při přejíždění kočárky a také jsem už viděl, jak děti jedoucí na menších kolech měly na těchto žlabech nehodu. A ještě co se týká chodníků a případně občanů se sníženou schopností orientace pohybu. Tak se mi nelíbí řešení některých nájezdů na chodníky, někde nejsou vůbec, někde jsou provedeny chybně.

Děkujeme.