Ing. František Ohem: Základní podmínky pro schválení dokumentace vlivů záměru

Základní podmínky pro schválení dokumentace vlivů záměru „Zařízení pro energetické využití odpadu v lokalitě Mělník – ZEVO Mělník “ ČEZ v obci H. Počaply

Úvodem je nutno uvést na pravou míru pojem Zařízení pro energetické využití odpadu – ZEVO. Takový pojem čs. legislativa nezná a pouze dle zákona o ochraně ovzduší se jedná o spalovnou odpadu tj. stacionární zdroj určený k tepelnému zpracování odpadu.

Především je nutno uvést zásadní výhradu a to k plánované kapacitě spalovny zpracování 320 000 tun odpadu za rok (největší v ČR), ze kterého bude 112 000 tun škváry a popílku, které se budou ukládat na skládky. Je zřejmé, že objem produkce směsného komunálního odpadu (SKO) i dalších odpadů bude klesat v důsledku plnění hlavních stupňů hierarchie nakládání s odpady(uloženo EU a zákonem o odpadech), kde je energetické využití odpadu spolu s bioplynovou stanicí na předposledním místě. A v případě nižší výhřevnosti přijatého odpadu se musí jeho objem zvýšit na cca 350 000 tun. V tom případě se zvýší objem odpadu ze spalování na 120 000 tun. Přitom v ČR jsou spalovny, které nejsou plně využity.

Dle posledních informací stanovila EU termín ukončení skládkování rok 2030 nebo 2035. Současně má být povoleno skládkování 10 % odpadu, což významně mění situaci. V údajích o množství odpadu není v koncepci Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje (POH) ani záměru EIA promítnut dopad třídění bioodpadu na množství skládkovaného odpadu. Jsme přesvědčeni, že obce pod finančním tlakem požadovaný objem tříděného odpadu budou plnit.

Dokumentace velmi povrchně popisuje systém sběru SKO a řešení problematiky zcela přenáší na kraj a následně na obce. Přitom některé obce a privátní subjekty odpady již odpad třídí a některá města již provozují separaci komunálního odpadu s pevným systémem slev dle množství vytříděného odpadu. Např. v Lysé n.L., kde snížení objemu odpadu činí již desítky %. Dodavatelé odpadu musí mít právní jistotu, že někdo odpad včas, ve smluveném množství a v dohodnuté ceně odebere. Bez spolehlivého vyřešení, resp. záruky pro obce (při pasivitě kraje) nelze záměr akceptovat. Přitom již takové systémy fungují v jiných krajích. Např. ve Zlínském a Jihomoravském kraji již funguje od r. 1992 Svazek obcí pro komunál.služby v Třebíči, který plní pro 166 obcí úkony splňující podmínky oběhového hospodaření s odpadem.

Další ze základních nedostatků dokumentace je naprostá absence základního popisu technologie. Pouhé tvrzení, že bude odpovídat přísným emisním limitům a BAT technologii platné v EU nelze přijmout. Dle informací se očekávají v legislativě výrazné změny v zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a prováděcí vyhlášce. Lze věrohodně předpokládat, že půjde o zpřísnění podmínek provozu i emisních limitů.

Dle dokumentů kraje jsou již lokality na umístění překládacích stanic odpadů vytypovány bez ohledu na nejistý dopravní systém. Vzhledem k absenci variantního řešení dokumentace záměru, kromě dopravy a neexistenci konkrétní dopravní studie (má být v 03/2018) a málo informaci z kraje je i tato záležitost nejasná. Veškerá odpovědnost, vč. ekonomických dopadů se nechává na obcích. Stanovení ceny bude na ČEZ, který bude uzavírat smluvní závazky na odběr využívaného odpadu snad se svazky s nejasnou právní subjektivitou. I zde se jedná o zcela nejasný a rizikový faktor pro naplnění záměru. Je však reálné vytvořit centra optimálního nakládání s odpadem (CONO) s tím, že jeho součástí bude i sběrný dvůr, třídící nebo dotřiďovací linka, kompostárna nebo BPS. Zde by pak byl prostor pro zvýšení zaměstnanosti, zásadní snížení objemy přepravy a dost možná i pro dotační tituly.

Ekonomika provozu spalovny musí vycházet z ceny technologie a nákladů na vstupy. Zde je značné riziko, že z důvodu udržení rentability provozu se budou kalkulovat ceny za nakupovaný odpad bez ohledu na finanční možnosti dodavatelů především obcí. V případě nižší výhřevnosti směsi dodaných odpadů se musí jeho objem zvýšit a potom při ceně 1 700 Kč / tunu (jiné spalovny ) za celkových 350 000 tun činí příjem 595 000 000 Kč. Obce budou muset dále hradit dopravu, pořízení a provoz překládacích stanic, vč. vyvolaných investic, což zatím není vyčísleno. Ve Stř. kraji by se jednalo o 17 až 20 překládacích stanic. Celkovou cenu pořízení 2 kotlů ZEVO lze obtížně stanovit, při porovnání s menšími spalovnami se dá předpokládat cca 5 mld Kč. Samozřejmě zde nejsou uvedeny náklady na vybudování obchvatů obcí, které musí být přizpůsobeny druhu nákladu.

Záměr navrhuje způsob dopravy A – po silnicích nebo B – v kombinaci s železniční dopravou. V žádném případě nelze akceptovat způsob přepravy odpadů jen po komunikacích s odvoláním na zásadní, podložený a objektivní nesouhlas starostů dotčených i dalších obcí a přenesení zvýšených nákladů na jejich opravu a údržbu silnic na jejich majitele. Jde zejména o komunikace v H. Počaplech, Dolních Beřkovicích, Cítově, Mělníku, Liběchově a nejen tam, protože ty jsou již dnes silně přetížené v důsledku enormního počtu kamionů, tahačů pro přepravu dřeva a technického stavu silnic 2. a 3. třídy. Prezentovaná další Dopravní studie má být hotova v 03/2018 a je otázkou, zda se jejím pouhým vydáním budou respektovat oprávněné připomínky dotčených obcí. Řešení dopravy mělo být řešeno v předstihu, nejpozději současně se záměrem ZEVO. Zvýšení dopravy má výrazný vliv na zvýšení emisí, hluku i života obyvatel jak během trasy přepravy, tak v centrech měst, především v Mělníku a Liběchově. Nebo se snad očekává, že obce budou s tímto ne-řešením slepě souhlasit ? A to zvlášť po silné mediální masáži.

Pro úplnost je nutno konstatovat, že většina výše uvedených připomínek byla uplatněna při schvalování SEA Koncepce Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje (POH) a zaslána na MŽP. Přesto byla koncepce-nekoncepce schválena a POH Ministerstvem ŽP odsouhlasen. Soupis všech připomínek je k dispozici.

Na závěr je nutno zdůraznit, že s takto zpracovaným záměrem a se stavbou spalovny nelze souhlasit. Kromě výše uvedeného je nutno zdůraznit, že záměr není uveden v ÚP dotčených obcí a měst, ale ani v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje. Ze záměru je zcela patrné, že není vůbec jasná celostátní koncepce nakládání s odpady a to ani po schválení POH krajů. Tím podivnější je skutečnost, že se dosud, jistě po schválení MŽP, odvážel odpad do Číny.

S dokumentací záměru na ZEVO Mělník zásadně nesouhlasíme a žádáme o její přepracování a zahrnutí připomínek zaslaných MŽP. Jako zásadní vidíme předložení SEA Koncepce provozu EMĚ jako celku s promítnutím systému stanoveným hierarchií nakládání s odpady, respektováním názorů dotčených obcí a měst a nové situace v oblasti odpadů .

V Liběchově dne 6. března 2018

Ing. František Ohem