Řešení dopravy do areálu EMĚ Horní Počaply pro provoz spalovny odpadů

Zápis z jednání ve věci řešení dopravy do areálu EMĚ Horní Počaply pro provoz spalovny odpadů konaného dne 14. 3. 2018 v Cítově.

Paní starostka Obce Cítov Ing. Marie Kulhánková Havelková přivítala přítomné hosty, kteří se podepsali do prezenční listiny a ta je přílohou tohoto zápisu a předala slovo prvnímu náměstkovi hejtmanky Středočeského kraje Ing. Miloši Peterovi. Pan náměstek přítomné seznámil se stanoviskem kraje k výstavbě ZEVO. Středočeský kraj výstavbu podporuje, je si vědom nadměrné dopravní zátěže okolních obcí, proto nechal zpracovat dopravní studii, která bude obcím předložena do konce dubna 2018.

Za Krajský úřad Středočeského kraje – odbor dopravy vystoupil Ing. Miloš Vacek, který promluvil ve stručnosti o jednotlivých variantách řešení dopravní infrastruktury.

V dalším bodu jednání paní starostka Obce Cítov přečetla všem přítomným prohlášení starostů okolních obcí, městysů a měst k dané problematice.

„Prohlášení starostů obcí dotčených plánovanou výstavbou
Zařízení na energetické využití odpadu Horní Počaply (ZEVO Mělník) Starostové požadují, aby Středočeský kraj:

  1. a)  Okamžitě zadal zpracování dopravní studie, která bude řešit návoz směsného komunálního odpadu (SKO) od původců odpadu na zařízení k jejich využití, a to s upřednostněním železniční dopravy tak, aby bylo 70 % odpadu přepravováno po železnici. Tato studie by měla zohlednit železničně dostupné lokality i mimo Středočeský kraj, zejména v oblasti Ústeckého kraje. Studii je nutné projednat s dotčenými obcemi.
  2. b)  Dle výstupů zdopravní studie revidoval schválený Plán odpadového hospodářství (POH) Středočeského kraje tak, aby SKO z dopravně obtížně dostupných lokalit byl směřován do jiných zařízení. POH Středočeského kraje projednat s okolními kraji z hlediska dopravních souvislostí.
  3. c)  Přehodnotil stávající koncepci překladišť, jejichž investory a provozovateli by měly být obce a města. Realizace této koncepce by výrazně navýšila automobilovou dopravu v dotčených obcích a městech. Výstavbou a provozováním těchto zařízení by neměly být finančně zatěžovány dotčené obce.
  4. d)  Řešil problematiku využití SKO, zejména v zařízeních ZEVO, komplexně, a to ve spolupráci s Prahou a ostatními přilehlými kraji.
  5. e)  Okamžitě zahájil jednání s centrálními orgány státu, zejména s rezortem dopravy o urychlené realizaci rekonstrukce a dostavby komunikací I/9 a I/16. U komunikace I/9 řešit dopravu již od obce Dubá, včetně ochvatu Liběchova. U I/16 prioritně zahájit realizaci obchvatů kolem obcí Bezno, Jizerní Vtelno, Vysoká Libeň, Mělnické Vtelno, Byšice a Liblice a dokončit záměr obchvatu Velkého Borku, Vavřinče a Mělníka. Zohlednit i variantu odklonu I/16 již od Vysoké Libně, severně od Hostína. Modernizovat komunikaci II/261od Štětí. Realizovat rekonstrukci komunikace II/331 a obchvaty obcí od Staré Boleslavi na Mělník podle schválených územních plánů. Dále zrealizovat obchvat obce Cítov a kolem obce Býkev uskutečnit protihluková opatření. Ve spolupráci s hlavním městem dokončit obchvat města Prahy.
  6. f)  Inicioval legislativní změnu zákona o odpadech ve vztahu k termínu omezení skládkování a navyšování poplatků za skládkování, a to v souladu s termíny EU do roku 2030, resp. 2035.
  7. g)  Toto prohlášení zařadil na nejbližší jednání zastupitelstva kraje, které pověří hejtmanku jednáním s příslušnými ministerstvy.

Starostové žádají Radu Středočeského kraje, aby ve spolupráci s dotčenými orgány státní správy a jimi řízenými organizacemi vypracovala harmonogram postupných kroků k realizaci výše uvedených požadavků zejména v oblasti dopravní infrastruktury.

Starostové níže uvedených obcí konstatují, že pokud se nevyřeší dopravní návaznosti v širším území ještě před zahájením stavby ZEVO, použijí všechny legální prostředky, aby zabránili jeho výstavbě.

Jedná se o města a obce:

Mělník, Dolní Beřkovice, Dolní Zimoř, Cítov, Liběchov, Bechlín, Štětí, Býkev, Byšice, Velký Borek, Mělnické Vtelno, Malý Újezd, Tišice, Jizerní Vtelno, Bezno, Želízy, Kropáčova Vrutice.“

Po přečtení prohlášení byla zahájena diskuze a byl vyzván pan starosta Města Mělník MVDr. Ctirad Mikeš, aby se k problematice vyjádřil. Největším problémem dopravy města by bylo ohromné zatížení nového mostu dopravou, která je již v současnosti na nejvyšším stupni udržitelnosti. Dále hovořil o nejasnostech okolo ekonomiky spalování, reálného množství spalovaných odpadů, ukládání zbytků po vyhoření a změně termínu omezení skládkování z roku 2024 na rok 2035. Také podotkl, že by bylo na místě revidovat plán odpadového hospodářství Středočeského kraje. Je zcela v kompetenci Obce Horní Počaply, zda změní územní plán tak, aby ZEVO mohlo být postaveno.

Starosta Obce Horní Počaply pan Jiří Svačina uvedl, že zastupitelstvo obce je proti výstavbě ZEVO.

O slovo se přihlásil pan senátor za obvod Mělník a starosta Města Kralupy nad Vltavou pan Petr Holeček, který nabídl jednání s Ministerstvem dopravy ČR a z předchozích jednání, které na ministerstvu absolvoval, měl špatné zprávy o stavu českých drah, co se kolejí týká a naprostého nedostatku vagónů. Dále nabídl součinnost mezi ministerstvem a zástupci dotčených obcí.

Poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a starosta Obce Líbeznice Mgr. Martin Kupka se postavil za řešení dopravy v širším rozsahu, neboť se týká i obce Líbeznice, kde působí jako starosta. Přislíbil, že bude prosazovat legislativní změnu zákona ve vztahu termínu omezení skládkování a bude se podílet na projednání tohoto prohlášení i jako krajský zastupitel.

Poté vystoupil místostarosta Města Štětí Mgr. Ing. Miroslav Andrt, který připomněl nutnou spolupráci Ústeckého a Středočeského kraje při zpracování dopravních studií.

Starosta Obce Bechlín pan Alexander Suchý také zdůraznil spolupráci obou krajů v rámci řešení dopravy na ZEVO.

Starostka Města Liběchov Ing. Vladimíra Zralíková zmínila vdiskuzi spalovnu vMalešicích, kterou považuje za ekologicky na úrovni, ale zdůraznila vysokou dopravní zátěž Města Liběchov, kterou potřebují řešit.

Zastupitel Města Mělníka JUDr. Petr Kowanda nesouhlasí s takto obřím projektem, který Městu Mělník přinese další nadměrnou dopravní zátěž. Ve svém projevu prosazoval referendum občanů v rámci okresu, zda spalovnu (ZEVO) stavět nebo ne.

Starostka Obce Byšice Mgr. Jana Poláková jako krajská zastupitelka a starostka obce apeluje na urychlené řešení dopravní situace, která je pro její obec za hranicí únosnosti. Dále žádá o přehodnocení koncepce překladišť odpadů, kde by neměly být investory dotčené obce a podporuje legislativní změnu zákona o odpadech ve vztahu změny termínu skládkování a navyšování poplatků, které je pro část sociálně slabších obyvatel neúnosné.

Zastupitelka Obce Dolní Beřkovice paní Dana Smolová se v diskuzi vyjádřila se svojí dobrou zkušeností, kdy svozová firma svážela odpady do seníku v katastru obce, po třech dnech byl odpad odvezen do spalovny v Liberci a obec nepocítila žádnou újmu z této činnosti.

Na závěr, kdy už nikdo z přítomných neměl zásadní připomínky do diskuze, starostka Obce Cítov jako pořadatel setkání shrnula všechny diskuzní příspěvky a požádala náměstka hejtmanky Středočeského kraje Ing. Miloše Peteru o zařazení tohoto prohlášení na nejbližší jednání Zastupitelstva Středočeského kraje a ukončila setkání zástupců okolních obcí, městysů a měst dotčených výstavbou ZEVO.

Zapsáno v Cítově dne 14. 3. 2018.