JUDr. Petr Kowanda: Vyřešíme problémy města!

ZPŘÍSNÍME PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

V období od 1.5.2013 do 30.6.2017 získala jediná stavební společnost od dvou oddělení MÚ Mělník celkem 301 podlimitních zakázek v celkové výši 20 172 312,- Kč, a to pouze na základě přímé objednávky vedoucích těchto oddělení. Vše se od voleb 2014 dělo s vědomím 1. místostarosty, který se každý týden s vedoucími těchto oddělení na projednání jednotlivých zakázek schází. Tyto podlimitní zakázky nejsou zveřejňovány. Naším cílem je zpřísnit pravidla zadávání těchto zakázek, jejichž celkový roční objem se blíží 30 000 000,- Kč, a kontrolovat dodržování těchto pravidel. Zajistíme, aby svěřené prostředky byly vynakládány hospodárně a cena, kterou město za prováděné práce platí, byla přiměřená. Jen pro dokreslení – za projekt plaveckého stadionu město plánuje zaplatit 6 000 000,- Kč (šest milionů korun).

BUDEME PROSAZOVAT SPRAVEDLIVÉ PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

V rámci projednání územního plánu budeme hájit zájmy našich občanů a chránit jejich majetek. Nesmyslné zadání územního plánu v průběhu jeho projednávání upravíme tak, aby nedošlo ke znehodnocení investic jednotlivých vlastníků. Odmítáme prosazované znehodnocení majetku občanů města, zejména přeměnu stavebních pozemků na nestavební. Požadujeme, aby nedošlo k realizaci takových změn, zejména když u nich není jasně popsán veřejný zájem a mají být provedeny bez náhrady ztráty na hodnotě majetku. Budeme požadovat ucelené koncepční řešení, které se negativně nedotkne ani jednoho vlastníka nemovitostí. Město musí být garantem právní jistoty občanů a rozhodování zastupitelstva musí být konzistentní. Rovněž odmítáme nesystémové změny, které posuzují pouze jednu z několika stovek dílčích žádostí o změnu územního plánu a neberou ohledy na zájmy města jako celku ani občanů s obdobnými nebo dokonce totožnými návrhy změn územního plánu. Naší prioritou je, aby nový územní plán nastavil jasná pravidla pro kvalitní urbanistický rozvoj města.

ZVÝŠÍME POČET PARKOVACÍCH MÍST, VYBUDUJEME CENTRÁLNÍ PARKOVIŠTĚ

Parkovací místa chybí jak na sídlištích, tak i v centru města. Dlouhodobě se snažíme navýšit počet parkovacích míst místními úpravami, které při prosazení naší koncepce nebudou na úkor úbytku zeleně, a zejména na sídlištích zlepší výrazně situaci. Pro centrum města je naše řešení odlišné. Naším cílem, jehož předpoklady v podobě výkupu pozemků jsou již splněny, je výstavba centrálního městského parkoviště pod Úřadem práce. Místo má pro parkující výhodnou polohu v centru města, má dostatečnou kapacitu a koncentrace aut nebude devalvovat pohled na naše náměstí. Navíc bude schopno pojmout jak auta zaměstnanců města a místních podnikatelů, tak i většiny jeho návštěvníků.