SVATÁ LUDMILA

Město Mělník, Regionální muzeum Mělník, p. o., Státní okresní archiv Mělník

a spolek Svatá Ludmila 1100 let

KONFERENCE

SVATÁ LUDMILA, JEJÍ DOBA A ODKAZ

Přednáškový sál Regionálního muzea Mělník, úterý 3. října 2017

 

Program 

09:30 prezence účastníků

 

Moderátor: L. Snopek

10:00–11:00 – 1. blok 

P. Mgr. Miroslav HEROLD, Lic., SJ, Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Olomouc

„Chvaly, místo úcty ke svaté Ludmile“ 

Ves Chvaly (dnes Praha – Horní Počernice) se stala místem úcty ke sv. Ludmile v 17. století poté, co chvalský statek získali jezuité. Příspěvek detailně přiblíží projevy svatoludmilské úcty na tomto místě v průběhu staletí.

 

Mgr. Petr NOHEL, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze

„Svatí potomci svaté Ludmily“ 

Příspěvek z oblasti dynastické genealogie mapující příbuzenské vztahy mezi členy panovnických rodů, kteří se dočkali úcty oltáře.

 

Mgr. Tomáš PRAŽÁK, Státní okresní archiv Mělník

„Ludmilský motiv v kontextu barokních homilií Emanuela Arnošta z Valdštejna“ 

Analýza homilií „in festo Patroni Regni“ litoměřického biskupa Emanuela Arnošta z Valdštejna († 1789) se zřetelem na motiv sv. Ludmily.

 

Diskuse 

11:00–13:30 – exkurze po městě, oběd

Moderátor: D. Státník

14:00–15:00 – 2. blok 

Bc. Anežka KUČEROVÁ, Univerzita Karlova v Praze

„Svatá Ludmila v díle Josefa Vojtěcha Hellicha“ 

Komparace malířova známého obrazu z rok u 1840 s pozdější kresbou, podle níž vznikla grafika pro soubor ilustrovaných českých dějin.

 

Ludmila JUZOVÁ, Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku (Pražská eparchie)

„Ikonografie svaté Ludmily v sakrálním umění pravoslaví“ 

Umění křesťanského Východu se vyznačuje stálostí, které se může na první pohled jevit jako strnulost. Díky tomuto konzervatismu si ovšem ikony uchovaly posvátnost a tajemství a dnes více než dříve oslovují i věřící „Západu“…

 

Mgr. Lukáš SNOPEK, Regionální muzeum Mělník, p. o.

„Svatá Ludmila v umění města Mělníka – několik doplňujících poznámek“ 

Cílem příspěvku je navázat na studii S. Dobalové otištěnou v mělnickém sborníku Nomine Liudmilam z roku 2006.

 

Diskuse

15minutová přestávka

Moderátor: D. Státník

15:15–16:15 – 3. blok 

PhDr. Jan FROLÍK, CSc., Archeologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., Praha

„Nejstarší Přemyslovci ve světle nových výzkumů“ 

Seznámení s výsledky současných analýz tělesných pozůstatků zakladatelských osobností českého státu (analýza izotopů stroncia, DNA; revize starších antropologických bádání).

 

PhDr. Petr MEDUNA, Ph.D., Centrum pro teoretická studia, Praha

„O původu svaté Ludmily“ 

Lektor v příspěvku naváže na své starší bádání v tomto směru, zvláště na stať, kterou v roce 2006 publikoval v mělnickém sborníku Nomine Liudmilam.

 

Doc. Mgr. ThLic. Pavel MILKO, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze

„Úcta ke svaté Ludmile na křesťanském Východě“ 

Seznámení s u nás málo známým fenoménem dlouhodobé úcty k české světici mezi pravoslavnými.

 

Diskuse

15minutová přestávka

Moderátor: D. Státník 

16:30–17:30 – 4. blok 

Mgr. Jaroslav CUHRA, Ph.D., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Praha

„Ateizace společnosti jako projekt v rámci komunistického vládnutí“ 

Příspěvek se soustředí na praktické formy prosazování marxisticko-leninské výchovy v jejím ateizačním aspektu v letech 1948–1989.

 

PhDr. Zlatuše KUKÁNOVÁ, Ministerstvo vnitra, Praha

„Československo-vatikánské vztahy v letech 1945–1950“ 

 

Doc. Mgr. Jaroslav ŠEBEK, Ph.D., Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., Praha

„Proměny recepce osoby Josefa Berana po roce 1969. Informace o stavu beatifikačního procesu“ 

 

Diskuse

17:45–18:00 – zakončení

PDF odkaz k akci: SVATÁ LUDMILA