Máte nárok na náhradu škody či ušlého zisku od státu za ztráty způsobené opatřeními vlády?

25.3.2020

V souvislosti s koronavirem vláda ČR na základě zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, v platném znění (dále jen „krizový zákon“) vydala krizová opatření 15. března 2020, kterými pro řadu firem a živnostníků de facto znemožnila živobytí – zavřít museli od kosmetiček až po Ikeu. Pomoc, kterou stát nabízí lidem, bohužel nepokrývá škody, které jsou v souvislosti s těmito opatřeními nařizována. Proto jsem se zabývala otázkou, jestli lze nějak škodu nahradit.

Podle ustanovení § 36 krizového zákona je „Stát je povinen nahradit škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními a cvičeními (§ 39 odst. 4) prováděnými podle tohoto zákona. Této odpovědnosti se může stát zprostit jen tehdy, pokud se prokáže, že poškozený si způsobil škodu sám. Náhrada věcné škody vzniklé při činnosti orgánů provádějících krizová opatření nebo při uloženém poskytnutí věcných prostředků se poskytuje podle právních předpisů platných v době vzniku škody. Peněžní náhradu poskytne ten orgán krizového řízení, který nařídil krizové opatření nebo cvičení, při němž anebo v jehož důsledku vznikla škoda či újma. Nárok na náhradu škody s uvedením důvodů uplatňuje právnická nebo fyzická osoba písemně u příslušného orgánu krizového řízení do 6 měsíců od doby, kdy se o škodě dozvěděla, nejdéle do 5 let od vzniku škody, jinak právo zaniká.“

Tedy jinými slovy, jestliže vám uzavřením vašich obchodů vznikla škoda, které jste nemohli předejít, musíte prokázat státu škodu a tu vám je pak stát povinen nahradit, a to alespoň za období 15-24.března 2020, i když se teď z toho bude snažit stát zřejmě vykroutit, protože to není málo peněz, pokud si o náhradu škody požádají všichni, že ano.

Existují názory na to, že bude možné žádat o náhradu škody a ušlého zisku i přesto, že se od 25.3.2020 vláda opřela o jiný zákon, a sice o zákon na ochranu veřejného zdraví. Důvodem je skutečnost, že se jedná o škody spojené s opatřeními uskutečněnými ve stavu nouze a že se vláda snaží použitím jiného zákona obejít zákon a zbavit se své povinnosti hradit. Bude tedy ještě zajímavé sledovat rozhodnutí v této věci, první žádosti podle všeho dorazí na Ministerstvo vnitra ČR, kam lze žádosti posílat, na začátku dubna dohoto roku.

JAK POSTUPOVAT, KDYŽ SI CHCI POŽÁDAT O NÁHRADU ŠKODY

Je to na vás – musíte prokázat, že vám byla způsobena škoda, resp. že jste přišli o zisk, který by vám pravděpodobně vznikl, kdyby ke krizovým opatřením nebylo došlo. Takže doporučuji nafotit si zkažené potraviny, udělat si inventuru, sesbírat dodací listy, faktury, zrušené objednávky, zrušené koncerty, apod. Zkrátka proveďte si závěrku toho, o co jste přišli nebo co byste bývali touto dobou získali a sepište žádost o odškodnění a tu pak pošlete Ministerstvu vnitra ČR. Pokud si s tím nebudete umět poradit, napište na AK SLUKA (info@aksluka.cz) a já vám s tím pomohu.

 

KRÁTKÉ TELEFONICKÉ KONZULTACE ZDARMA

AK SLUKA nabízí po dobu karantény všem krátké telefonické konzultace zdarma. Podrobnosti naleznete na webových stránkách www.aksluka.cz. Volejte 733 53 07 54.

Veronika Sluka, advokátka se sídlem v Praze

členka Unie rodinných advokátů a Unie obhájců ČR