Otevřený dopis ministru ŽP ČR Mgr. Richardu Brabcovi ve věci nabídky pomoci a podpory s přípravou nové odpadové legislativy

Ministerstvo životního prostředí ČR

k rukám ministra Mgr. Richarda Brabce

Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

 

V Praze, dne 24. dubna 2019

Věc: Otevřený dopis ministru ŽP ČR Mgr. Richardu Brabcovi ve věci nabídky pomoci a podpory s přípravou nové odpadové legislativy

 

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás formou otevřeného dopisu ve věci nabídky pomoci a podpory s přípravou nové odpadové legislativy, která v sobě aktuálně zahrnuje nový zákon o odpadech, zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností a také novelu zákona o obalech. Dlouhodobě sledujeme přípravy navrhovaných zákonů. Tyto aktivity probíhají již mnoho let, bohužel zatím neúspěšně a se všemi negativními dopady, včetně investiční nejistoty eliminující zavádění nových a moderních přístupů a technologií, splňujících vysoké nároky na ochranu životního prostředí a vysokou míru využití materiálů, což je významný předpoklad přechodu k oběhovému hospodářství. Ve vazbě na výše uvedené, my, níže podepsané subjekty, tímto veřejně deklarujeme aktivní podporu záměrům, rozsahu a cílům evropského oběhového balíčku, zveřejněného v červnu 2018, který by měl být do této nově připravované národní legislativy plnohodnotně transponován.. Chceme aktivně pomáhat MŽP při prosazování nové evropské odpadové legislativy, a to zejména formou aktivního dialogu tak, aby byla evropská odpadová legislativa implementována do českého právního prostředí v souladu s uvedenými myšlenkami nových odpadových směrnic a nově stanovenými evropskými cíli. Naším prvořadým záměrem je rovněž podpora a ochrana občanů, obcí a ostatních subjektů cirkulární ekonomiky tak, aby byly případné negativní ekonomické dopady nové legislativy minimalizovány a aby stanovená opatření měla pozitivní přínosy právě pro občany, obce i pro národní hospodářství jako celek.. Naším hlavním cílem je, aby byly návrhy nových odpadových zákonů schváleny co nejdříve, nejpozději pak v EU předepsané transpoziční lhůtě 24 měsíců. Současně dále přetrvává široká řada trvajících zásadních rozporů s řadou připomínkových míst, a to za stálé absence skutečné, realistické a obhajitelné analýzy dopadů nově připravované legislativy na občany, obce a ostatní subjekty národního hospodářství. Společně jsme prodiskutovaly podstatné body nové legislativy s cílem překlenout možné rozpory, či odlišné náhledy a definovat řešení, na kterém jsou schopné se naše níže podepsané organizace většinově shodnout. Naše organizace dohromady reprezentují významnou většinu subjektů dotčených současnou i budoucí legislativou odpadového hospodářství. Proto věříme, že náš konsensuální návrh, který odstraňuje většinu zásadních, dosud nedořešených rozporů připomínkových míst, umožní velmi rychlé schválení nové odpadové legislativy. Z výše uvedených důvodů jsme připraveni aktivně vstoupit do tvorby legislativní budoucnosti ČR v oblasti ochrany životního prostředí, surovinové bezpečnosti, oběhového hospodářství, tržních principů, rozšířené odpovědnosti výrobců, resp. zpětných odběrů, a deklarujeme následující společné cíle při přípravě nové národní legislativy pro oblast odpadového hospodářství, definovaných v nově vytvářených zákonech o odpadech, o vybraných výrobcích s ukončenou životností a novele zákona o obalech:

1) Zajištění maximální možné a smysluplné ochrany životního prostředí;

2) Zajištění maximální možné podpory udržitelnosti tržního prostředí a surovinové bezpečnosti národního prostředí;

3) Zajištění souladu národní legislativy s myšlenkami, pravidly a cíli EU v oblasti oběhového hospodářství,

4) Zajištění praktického a smysluplného zapojení nejlepších praxí v oboru do oběhového hospodářství a průmyslu;

5) Zajištění realistického zhodnocení ekonomických a sociálních dopadů nových zákonů.

 

Hlavním smyslem cílů je nastavení dosažitelných, trvale udržitelných, environmentálně příznivých a plně protržních principů v rámci oběhového hospodářství ČR při plné harmonizaci s legislativou EU, včetně dosažení široké odborné shody. Shody, u které nebude pochyb o tom, že směřuje ze sta procent k naplnění nových evropských cílů balíčku oběhového hospodářství a zároveň neznamená zbytečné náklady pro občany a veřejný sektor, zastoupený zejména obcemi a městy. S ohledem na objektivní potřebu jednoduchosti a vymahatelnosti zákonných ustanovení nové legislativy, navrhujeme otevřenou a argumenty podloženou diskusi a společnou přípravu kvalitních legislativních předpisů v přijatelném rozsahu s co nejnižší mírou vnitřní komplikovanosti, které budou následně efektivně vymahatelné. Za účelem přiměřeného rozsahu tohoto otevřeného dopisu neuvádíme kompletní výčet oblastí postihujících všechny tři připravované normy. Níže uváděné oblasti vznikly na základě shody níže podepsaných signatářů a aktuálně dostupných návrhů nových a novelizovaných zákonů.

 

Seznam signátářů dopisu MŽP ČR:

Sdružení místních samospráv ČR

Unie zaměstnavatelských svazů ČR

Sdružení komunálních služeb

Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace Informačních Technologií a Telekomunikací

Svazek obcí Přeloučska

Solární asociace

Sdružení zpracovatelů autovraků

Svaz výkupců a zpracovatelů druhotných surovin

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko

REMA AOS

REMA Systém

Svaz průmyslu druhotných surovin ČR

Rada seniorů České republiky

Sdružení nájemníků České republiky

REsolar

REMA Battery

EKOLAMP

REMA PV Systém

 

Odkaz na plné znění dopisu: http://www.caoh.cz/data/action/2019.04.24-otevreny-dopis-fb.pdf.