Středočeský kraj má nový strategický dokument pro snižování kriminality

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo Koncepci prevence kriminality Středočeského kraje na léta 2018-2021. Tento dokument reaguje na aktuální bezpečnostní situaci ve Středočeském kraji a určuje aktivy kraje za účelem snižování kriminality a zvyšování pocitu bezpečí občanů kraje.

Středočeský kraj je dlouhodobě v oblasti prevence kriminality velmi aktivní. Svědčí o tom mimo jiné i skutečnost, že kraj realizoval 17 projektů a získal na ně celkem 4,251 mil. korun, z toho z dotace Ministerstva vnitra činila 3,16 mil. korun a z rozpočtu kraje bylo vynaloženo 1,1 mil. korun. Jeho projekt prevence kriminality „Senior v kyberprostoru“ získal 2. Místo v soutěži MV o nejlepší projekt prevence kriminality v ČR. Projekty prevence kriminality také patří mezi opatření, která přispívají ke snižování kriminality ve Středočeském kraji. „Za stále zlepšující se bezpečnostní situaci na území kraje patří poděkování především Krajskému ředitelství policie Středočeského kraje, s kterým Středočeský kraj velmi úspěšně spolupracuje,“ zdůraznil radní pro oblast bezpečnosti a ICT Robert Bezděk (ANO 2011).

Priority Koncepce prevence kriminality Středočeského kraje na léta 2018-2021, jak dále upřesnil, byly stanoveny na základě podrobné analýzy, a to nejen kriminality, ale i dalších kriminogenních faktorů. „Kraj se společně s Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje chce věnovat řešení dlouhodobých problémů, jako je majetková kriminalita nebo recidiva pachatelů. Současně chceme dále rozvíjet i velmi úspěšný projekt tzv. Bezpečných měst (obcí),“ upozornil radní R. Bezděk. Do tohoto projektu je již zapojeno více než třicet měst, obcí a regionů Středočeského kraje. „Statistiky kriminality jednoznačně ukazují, že kde je nastavena mezi Policií ČR, samosprávou a dalšími subjekty působícími v oblasti prevence kriminality, úzká spolupráce na základě metodiky tzv. Bezpečných měst, a kde jsou zároveň využívány moderní přístupy, jako mapy kriminality, tam dochází k rapidnímu snižování kriminality,“ shrnul radní.

Středočeský kraj se také bude nadále věnovat novým hrozbám, jako je ochrana měkkých cílů. V této oblasti bude kraj pokračovat mimo jiné i v realizaci projektu prevence kriminality „Ozbrojený útočník ve škole“, jehož cílem je zkvalitnit bezpečnost škol a školských zařízení.

Další oblastí, na kterou se kraj v příštích letech zaměří, je ochrana veřejných budov (městských a obecních úřadů) v rámci spolupráce s MV a Policií ČR. Bude se jednat především o pomoc ve formě vzdělávání a metodických konzultací zástupců obcí a dalších subjektů, které se touto problematikou budou zabývat.

Současně bude kraj stále realizovat projekty zaměřené na prevenci kybernetické kriminality. „Kybernetická kriminalita je jediným druhem trestné činnosti, která má na území České republiky stoupající tendenci. Proto je nezbytné naučit uživatele internetu bezpečnému chování v on-line prostředí. A týká se to všech věkových skupin – od dětí až po seniory,“ závěrem upozornil Robert Bezděk.

Nedílnou součástí prevence kriminality je však podle něho i spolupráce s občany. K tomu slouží mimo jiné weby tzv. bezpečných měst a obcí a také nově krajské webové stránky „Bezpečný Středočeský kraj“. Zde občané naleznou aktuální informace z oblasti bezpečnosti, včetně doporučení, jak se nestát obětí trestné činnosti, nebo se přes rubriku „Pomozte nám s případy“ mohou podílet na dopadení pachatelů trestných činů.