Stavba II. etapy obchvatu se blíží ke konci

Základní popis stavby:

Stavba 2 je jednou ze čtyř staveb obchvatu, resp. optimalizace stávajícího průtahu městem Mělník. Po její realizaci dojde k odklonu těžké nákladní a tranzitní dopravy ze stávající stopy průtahu v severní části města, která je vedena zastavěnou a rekreační oblastí podél ulic Řípská, Na Malém Spořilově a Bezručova. Dále dojde i k významnému odlehčení stávající již kapacitně nevyhovující okružní křižovatky Bezručova – Na Průhonu – Českolipská. Stavba 2 začíná přestavbou stávající průsečné křižovatky Řípská – Nádražní – Chloumecká do podoby okružní křižovatky. V rámci úpravy této křižovatky dojde ke zrušení stávajícího problematického přejezdu přes železnici, který bude nadále sloužit pouze jako přechod pro pěší. Trasa nového průtahu silnic I/9 a I/16 pokračuje od této křižovatky dále ve stávající stopě ulice Řípská a po cca 70 m se začne odklánět do stávajících pozemků se sportovním areálem. Zároveň začíná trasa nastoupávat a stáčí se severním směrem na nový mostní objekt přes železnici. Dále trasa postupně sklesává k nové úrovňové okružní křižovatce umístěné ve stávajících zemědělsky využívaných pozemcích v oblasti mezi ulicí Dobrovského a areálem firmy Vibracoustic. V rámci této okružní křižovatky je stavebně založeno jižní rameno, do kterého se ve výhledu napojí navazující stavba 4. V rámci této okružní křižovatky se do stopy průtahu napojuje ulice Dobrovského. Z okružní křižovatky pokračuje nová trasa obchvatu severním směrem mezi průmyslovými areály a před areálem jezdeckého klubu se stáčí západním směrem a pokračuje přímo mezi stávajícími vinicemi a ulicí Nad Oborou k nové okružní křižovatce v konci úseku v oblasti ulice Na Průhoně a stávající silnice I/9.

Průběh výstavby:

Stavební práce byly zahájeny dne 1. 9. 2021. Byla provedena příprava území, po níž následně byly zahájeny práce na přeložkách inženýrských sítí (plynovod, vodovod, drážní vedení, vedení ČEZ a CETIN). Ode dne 1.6.2022 došlo k uvedení do zkušebního provozu okružní křižovatky „Na Průhoně“ včetně komunikace směr dálnice D8 a komunikace směr Česká Lípa a výjezdu směr Chloumek.

Aktuálně probíhají práce na začátku úseku stavby realizací okružní křižovatky Řípská – Chloumecká – Nádražní. Dále po směru staniční stavby probíhá realizace dešťové usazovací nádrže s výtokem do vodoteče Pšovka. U areálu fotbalové hřiště probíhá realizace opěrných stěn a mostu převádějícího komunikaci přes železniční trať. Dále je realizována okružní křižovatka u ulice Nad Jatkami, ze které bude doprava po obchvatu vedena do již dokončené okružní křižovatky „Na Průhoně“.

Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zdroj: Město Mělník