Přezkum hospodaření Středočeského kraje skončil na výbornou

Závěrečná zpráva o přezkoumání hospodaření Středočeského kraje za rok 2017 konstatuje, že kontrolní orgán, Ministerstvo financí ČR, nezjistil žádné chyby a nedostatky. Takovéto hodnocení, označené kontrolory stupněm A, získal Středočeský kraj naposledy v roce 2009.

„Příznivé hodnocení přezkoumání hospodaření Středočeského kraje velmi oceňuji. Jsem ráda, že se nám podařilo Krajský úřad Středočeského kraje stabilizovat a že vnitřní kontrolní procesy fungují, jak mají. Byla to jedna z priorit, se kterou jsme do vedení kraje šli, a svědčí to i o dobré práci celé stávající koalice, vedení úřadu a všech jeho úředníků, za což jim děkuji. U veřejných institucí by to mělo být samozřejmostí a doufám, že se nám všem podaří takto nově nastavený standart udržet i nadále,“ komentovala výsledky závěrečné zprávy přezkoumání hospodaření loňského roku hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011). Výsledky zprávy od Ministerstva financí hejtmanka převzala a podepsala v úterý 22. května.

Krajský úřad tak zúročil zavedení vnitřního administrativního systému GINIS, který je využíván pro veškeré ekonomické, administrativní i správní činnosti, jež krajský úřad zajišťuje. Předností informačního systému GINIS je vzájemná provázanost jednotlivých agend úřadu, která umožňuje průkazné předávání informací a nastavení vnitřního kontrolního systému.

Výrazné zlepšení v hodnocení kontrolních orgánů spočívá zejména v průběžném nastavování a zdokonalování postupů kraje, u kterých bylo v minulých letech zjištěno nejvíce chyb a nedostatků. Jedná se zejména o oblast zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, evidence majetku kraje, účetních a rozpočtových operací včetně souvisejících činností. Postupy a činnosti jsou nadále průběžně upravovány v interních směrnicích kraje.

Ministerstvo financí ČR provádí přezkoumání hospodaření krajů na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. V případě Středočeského kraje tento kontrolní orgán konstatoval, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky v souladu s ustanovením § 10, odst. 3, písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Středočeského kraje za rok 2017 bude součástí závěrečného účtu kraje za rok 2017, který bude předložen ke schválení Zastupitelstvu Středočeského kraje dne 25. 6. 2018.