Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu

Zastupitelstvo města rozhodlo o rozšíření rekonstrukce krytého plaveckého bazénu

Vážení spoluobčané, je celkem pochopitelné, že většina z nás netrpělivě sleduje, jak pokračuje rekonstrukce krytého plaveckého bazénu, protože plavecký bazén se stal neodmyslitelnou součástí života našeho města a v současné době, kdy je z důvodu rekonstrukce uzavřen, chybí všem milovníkům vodních sportů a rekreačního plavání.

Současná etapa rekonstrukce krytého plaveckého bazénu byla vyvolána rozhodnutím státní energetické inspekce, která na základě energetického auditu uložila provozovateli, potažmo městu, učinit nezbytná opatření, vedoucí ke snížení energetické náročnosti. V případě nesplnění těchto opatření hrozilo nebezpečí ukončení jeho provozu. Právě s ohledem na tuto skutečnost Zastupitelstvo města v roce 2015 schválilo finanční rozpočet minimální rekonstrukce krytého plaveckého bazénu, zajišťující zachování jeho provozu. Byl zpracován projekt rekonstrukce, řešící zejména zateplení obvodového pláště budovy, včetně otvorových výplní, novou technologii rekuperace vzduchu, rekonstrukci malého plaveckého bazénu, bezbariérový vstup a vybudování nové vířivky. Na základě tohoto projektu byl vysoutěžen zhotovitel díla, v celkové hodnotě 41 miliónů korun, s termínem dokončení v březnu tohoto roku. Tato rekonstrukce v současnosti probíhá v souladu s uzavřenou smlouvou.

Jak jsem uvedl v lednovém čísle Roudnických novin, při současné rekonstrukci krytého plaveckého bazénu byly zjištěny závažné nedostatky v kvalitě hydroizolací funkčních ploch kolem obou bazénů a přilehlých prostorů, které původní projekt nemohl předpokládat a které mají za následek nutnost dalších oprav. Autorizovaným statikem byl zpracován znalecký posudek, který potvrdil narušení jak vodorovných, tak i svislých hydroizolací téměř všech funkčních ploch, což mělo za následek průnik vody do konstrukcí a jejich poškození různého rozsahu, zejména narušení konstrukce vany velkého plaveckého bazénu. Znalecký posudek jednoznačně ukázal, že podmínkou dalšího provozu krytého plaveckého bazénu je oprava všech poškozených hydroizolací a řešení špatného technického stavu velkého plaveckého bazénu. Na základě toho byl zpracován projekt, zahrnující opravu velkého bazénu vložením samonosné nerezové vany, dále hydroizolací všech vodorovných a svislých ploch, a to včetně nových obkladů a opatření nutných ke zvýšení bezpečnosti pohybu návštěvníků v objektu krytého plaveckého bazénu.

Schválení rozpočtového opatření, zajišťující potřebné finanční prostředky pro provedení uvedených oprav, bylo hlavním bodem únorového jednání Zastupitelstva města Roudnice n. L., které, po důkladném zvážení skutečného stavu poškození a navrhovaných možností oprav, jednomyslně schválilo potřebné rozpočtové opatření. To umožňuje vedení města vyhlásit veřejnou soutěž na zhotovitele, která nám určí skutečnou cenu opravy a termín uvedení krytého plaveckého bazénu do provozu. S výsledky veřejné soutěže budete následně seznámeni. Předpokládaný termín dokončení celkové rekonstrukce a předání krytého plaveckého bazénu veřejnosti uvažujeme předběžně ke konci roku 2017.

František Padělek

místostarosta města