Dotazníkové šetření v rámci aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb

Město Mělník ve spolupráci s externím dodavatelem zpracovává v současné době nový Komunitní plán sociálních služeb pro správní obvod ORP Mělník. Jednou z aktivit pro analytickou část plánu je získání dat prostřednictvím dotazníkového šetření, s cílem zjistit cíle, zájmy a potřeby účastníků komunitního plánování. Dotazníkové šetření je zaměřené na uživatele sociálních služeb a členů souvisejících aktivit (služeb), zájemců o sociální službu a veřejnost.
Obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci v rámci probíhajícího šetření. Máte možnost, prostřednictvím dotazníků, se vyjádřit k otázkám týkajících se budoucího rozvoje sociálních služeb. Tento dotazník bude jedním z podkladů pro vytvoření nového komunitního plánu sociálních služeb. Přispějte prosím svými návrhy a připomínkami k vytvoření podkladu pro budoucí poskytování sociálních služeb a napište své názory na sociální služby ve Vašem okolí či na cokoliv jiného, co se sociální tematikou souvisí.
Vaše názory a připomínky jsou pro tvorbu tohoto dokumentu velmi důležité. Proto Vás prosíme o zodpovězení otázek v dotazníku. Vlastní vyplnění dotazníku nezabere více jak 20 minut. Vaše spolupráce je dobrovolná, a proto na otázky, které považujete za důvěrné, nemusíte odpovídat. Zároveň Vás však ujišťujeme, že údaje, které nám poskytnete, zůstanou anonymní (pouze pro potřeby zpracování Komunitního plánu) a nebudou komerčně využity. Vámi poskytnuté informace budou agregovány a po vyhodnocení dotazníkového šetření budou skartovány.
Děkujeme za spolupráci a aktivní účast na šetření a věříme, že Vámi poskytnuté údaje pomohou formulovat některé závažné problémy, ale také i pozitivní aspekty a potenciální možnosti sociálních služeb a jeho podpory na území správního obvodu ORP Mělník.
Sběr dotazníků probíhá od 20. 7. do 10. 8. 2020.
V případě dalších dotazů se můžete obrátit na Mgr. Petru Novotnou, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Městský úřad Mělník, tel. 315 635 311; e-mail: p.novotna@melnik.cz nebo na Mgr. Ing. Libora Lněničku, Ph.D., garanta průzkumu, tel. 603 960 901; e-mail: lnenicka@acsa.cz.
Zdroj: Město Mělník