Dopis poslankyně Kateřiny Valachové (ČSSD) akcionářům VKM

Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D.

poslankyně ČSSD

 

Akcionářům spol. Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem U vodojemu 3085

272 80 Kladno

 

Vážené dámy a vážení pánové,

jako akcionáři spol. Vodárny Kladno – Mělník, a.s. budete na řádné valné hromadě společnosti, která se koná dne 29.5. 2018, rozhodovat o odkupu části akcií společnosti Středočeské vodárny, a.s. od společnosti VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A. Odkup akcií Středočeských vodáren, a.s. považuji pro města a obce Kladenska a Mělnicka sdružené ve spol. Vodárny Kladno – Mělník, a.s. za velmi nevýhodný. Chtěla bych Vás proto upozornit na několik základních skutečností, se kterými se na mne obrátili občané našeho kraje.

Smlouvu o prodeji a koupi akcií společnosti Středočeské vodárny, a.s. uzavřely spol. VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A. jako prodávající a spol. Vodárny Kladno – Mělník, a.s. jako kupující dne 27. 9. 2017. Předmětem této smlouvy je odkoupení 34 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč každé v zaknihované podobě za kupní cenu celkem 199.000.000,-Kč (tj. 5.852.941,18,-Kč za jednu akcii), jež představují 34% podíl na základním kapitálu společnosti Středočeské vodárny, a.s. Společnost Vodárny Kladno – Mělník, a.s. má dále na základě uvedené smlouvy právo na koupi (opci) dalších celkem 15 kusů akcií spol. Středočeské vodárny, a.s., které představují 15% podíl na základním kapitálu společnosti, a to za stejnou cenu na jednu akcii s případným inflačním navýšením. Právo opce může spol. Vodárny Kladno – Mělník, a.s. využít od roku 2020 do konce roku 2034.

Ocenění akcií společnosti Středočeské vodárny, a.s. bylo provedeno na základě znaleckého posudku č. 5 196-01-2017, který zpracoval znalecký ústav Česká znalecká a.s., IČ 25260138. Podle závěrů znaleckého posudku činí obvyklá cena 34 ks akcií společnosti Středočeské vodárny a.s. 208.957.000,-kč.

Schválení nabytí akcií spol. Středočeské vodárny, a.s. bude jako samostatný bod programu předloženo na jednání řádné valné hromady spol. Vodárny Kladno – Mělník, a.s., která se koná dne 29. 5. 2018.

V důvodové zprávě pro návrh usnesení valné hromady spol. Vodárny Kladno – Mělník, a.s., jež vyjadřuje souhlas s nabytím akcií, není uvedeno několik zásadních informací, které jsou z hlediska posouzení výhodnosti či nevýhodnosti odkupu důležité.

Dne 29. listopadu 2016 Ministerstvo financí vydalo Cenový věstník č. 12/2016, v němž vyšel nový cenový výměr 01/2017. V novém cenovém výměru nalezneme několik změn, které významným způsobem mění způsob výpočtu přiměřeného zisku nájemce a provozovatele vodárenské infrastruktury. Od 1. 1. 2018 totiž nemůže provozovatel zahrnout do svého kapitálu pro výpočet přiměřeného zisku bez dalšího ujednání hodnotu infrastruktury, kterou si pronajímá. Pokud si provozovatelé chtějí udržet stávající výši zisku a zabránit jeho výraznému poklesu, museli do konce září 2017 uzavřít s vlastníky vodárenské infrastruktury tzv. „Dohodu o rozdělení vloženého kapitálu mezi vlastníkem a provozovatelem pro výpočet přiměřeného zisku z použitého kapitálu“, na jejímž základě se do výpočtu přiměřeného zisku započítal i kapitál vlastníka. Dohoda o rozdělení vloženého kapitálu atd. byla uzavřena i mezi Vodárnami Kladno – Mělník, a.s. jako vlastníkem a Středočeskými vodárnami, a.s. jako nájemcem a provozovatelem vodárenské infrastruktury. Je jednou z příloh smlouvy o prodeji a koupi akcií spol. Středočeské vodárny, a.s., na jejíž platnost je vázaná. Z těchto důvodů byla označena jako důvěrná a není přístupná ani představitelům měst a obcí jako akcionářů spol. Vodárny Kladno – Mělník, a.s., ani občanům Kladenska a Mělnicka.

Dohodu o rozdělení vloženého kapitálu mezi vlastníkem a provozovatelem pro výpočet přiměřeného zisku z použitého kapitálu uzavřenou mezi spol. Vodárny Kladno – Mělník, a.s. a spol. Středočeské vodárny, a.s. považuji za jednoznačně nevýhodnou pro vlastníka vodárenské infrastruktury a jednoznačně výhodnou pro jeho nájemce. Umožňuje Středočeským vodárnám a.s. zachovat stávající výši zisku, protože do výpočtu přiměřeného zisku se bude počítat i kapitál spol. Vodárny Kladno – Mělník, a.s. Jestliže zisk provozovatele můžeme pro rok 2018

kalkulovat v obdobné výši jako za rok 2017, bez dohody o rozdělení vloženého kapitálu by zisk Středočeských vodáren, a.s. poklesl přibližně na 1/3 z celkového zisku za rok 2017, čímž by odpovídal výpočtu přiměřeného zisku z kapitálu provozovatele. Zbývající 2/3 (cca 50.000.000,- korun) by šly buď na účet spol. Vodárny Kladno – Mělník, a.s. formou zvýšeného nájmu, nebo občanům Kladenska a Mělnicka formou snížení ceny za vodné a stočné.

Nová cenotvorná pravidla stanovená cenovým výměrem č. 1/2017 jsou – jak se domnívám – hlavním důvodem, proč nadnárodní vodárenská korporace VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A. nabídla odkup 34% podílu akcií (s opcí na dalších 15 %) na kapitálu spol. Středočeská vodárenská, a.s. právě akcionářům Vodáren Kladno – Mělník, a.s. Dohoda o rozdělení vloženého kapitálu mezi vlastníkem a provozovatelem pro výpočet přiměřeného zisku z použitého kapitálu musí být uzavřena vždy do 30. září daného roku, v opačném případě nemůže provozovatel po 1. lednu roku následujícího zahrnout do výpočtu zisku majetek vlastníka. Aby měl vlastník, tj. v tomto případě Vodárny Kladno – Mělník, a.s. zájem dohodu uzavřít, musí být zainteresován na růstu zisku provozovatele, tedy Středočeských vodáren, a.s. To lze udělat nejlépe tak, že se mu nabídne odkup akcií Středočeských vodáren, a.s., který bude splácen z každoroční rozdělované části zisku odpovídající podílu Vodáren Kladno – Mělník, a.s. na základním kapitálu společnosti. Jinými slovy, aby spol. Vodárny Kladno – Mělník, a.s. každý rok z odpovídajícího podílu na zisku (asi 25 mil.) mohla splácet koupené akcie, musí každý rok obnovit se spol. Středočeské vodárny, a.s. dohodu, která umožní započítat do přiměřeného zisku provozovatele nejen kapitál nájemce, ale i vlastníka. Zároveň budou akcionáři spol. Vodáren Kladno – Mělník, a.s. méně odolávat tlaku na stagnaci nájmu za pronájem vodárenské infrastruktury a tlaku na růst ceny za vodné a stočné. Celé ujednání přijde akcionáře spol. Vodáren Kladno – Mělník, a.s. na 199.000.000,-Kč, resp. po uplatnění opce na 287.000.000,-Kč.

Dovoluji si dále upozornit, že znalecký posudek č. 5 196-01-2017, který zpracoval znalecký ústav Česká znalecká a.s., nezohledňuje výše uvedenou skutečnost. Je založený na předpokladu, že stávající zisk spol. Středočeská vodárenská, a.s. zůstane zachován. To bude ale možné jen tehdy, pokud Dohoda o rozdělení vloženého kapitálu mezi vlastníkem a provozovatelem pro výpočet přiměřeného zisku z použitého kapitálu bude každý rok znovu uzavřena. V opačném případě klesne nejen odhadovaný zisk spol. Středočeská vodárenská, a.s. na hodnotu přiměřeného zisku, vypočteného z jejího kapitálu bez započtení kapitálu vlastníka (asi o 2/3), ale i hodnota jejích akcií.

Na základě těchto důvodů se domnívám, že smlouva uzavřená dne 27. 9. 2017 mezi společnosti VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A. jako prodávajícím a spol. Vodárny Kladno – Mělník, a.s. jako kupujícím je krajně nevýhodná nejen pro města a obce na Kladensku a Mělnicku, ale zejména pro občany obou těchto regionů. Věřím, že je při schvalování nabytí akcií spol. Středočeské vodárny, a.s. na valné hromadě spol. Vodárny Kladno – Mělník, a.s. vezmete v úvahu.

 

V Mělníku dne 21. 5. 2018

 

Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D.

                           v. r.

poslankyně ČSSD PČR za Středočeský kraj