ÚZEMNÍ PLÁN V MĚLNÍKU OPĚT JITŘÍ EMOCE

Otevřený dopis zastupitelům města Mělník.

  V Mělníku 18. 4. 2017

Vážení zastupitelé,

druhým rokem se zabýváme návrhem nového územního plánu města Mělník, který byl zveřejněn v prosinci 2015 na webových stránkách městského úřadu.

V lednu 2016 zastupitelstvo města uložilo pořizovateli územního plánu – odboru výstavby a rozvoje MÚ, ukončit projednávání návrhu nového územního plánu. Dále uložilo předložit nový koncept územního plánu vycházejícího ze stávajícího stavu.

K splnění výše uvedeného zadání však ani po roce nedošlo a v lednu 2017 byl zastupitelstvu předložen návrh zrušit původní usnesení z ledna 2016 z důvodů právních pochybností o oprávněnosti tohoto kroku. Po diskuzi zastupitelů navrhl pan starosta nové usnesení, které bylo následně odsouhlaseno a dalo radě města za úkol zajistit nové projednání zadání územního plánu a předložit tento nový návrh k projednání zastupitelstvu města.

Nyní, po několika málo měsících, dochází opět ke snaze obnovit (v rozporu s oběma původními usneseními zastupitelstva) pokračování projednání návrhu nového územního plánu.

Protože patříme mezí širokou skupinu občanů, která může být návrhem nového územního plánu poškozena, žádáme vás, naše zvolené zástupce, o následující. Seznamte se s níže uvedenými skutečnostmi a pak zvažte, proč a kým jste opakovaně vyzýváni k pokračování projednávání něčeho, co i odborník považuje na velkou ostudu. Vaše rozhodnutí z ledna 2016 považujeme za správné. Je třeba se vrátit k vytvoření nového zadání územního plánu, projednat ho a na jeho základě vytvořit nový návrh.

V tuto chvíli máme stávající platný územní plán a na tvorbu nového je dostatek času. Informace nám poskytl uznávaný odborník, vysokoškolský profesor, který přednáší urbanismus na Stavební fakultě ČVUT v Praze, Doc.Ing.arch. Jan Mužík, CSc.. Sám je dlouholetým pořizovatelem územního plánu Litoměřic a přirozenou autoritou mezi urbanisty. Shlédněte krátký videorozhovor , v němž jsme mu my a vaši kolegové zastupitelé kladli otázky k tvorbě územního plánu města Mělníka.

YouTube: https://youtu.be/BDZYL7Ipw8Y

Video je též ke stažení z uloz.to:

https://uloz.to/!V7qxaBzjlw3 a/rozhovor-mp4

Heslo: Rozhovor@123

 

Pan docent Mužík se nám vyjádřil ke stávající situaci tvorby nového územního plánu (dále jen ÚP) v Mělníku. Z více jak hodinového rozhovoru Vám přinášíme tyto důležité poznatky:

1. Celým procesem se nese nekompetentnost pořizovatele i zpracovatele.

2. Jakýkoliv nový ÚP by měl navazovat na stávající a maximálně respektovat určení původních parcel. Revoluční změny nejsou žádoucí. ÚP není jen papír. Je to živý organizmus podobný lidskému tělu. Změny musí být jemné a citlivé.

3. V Mělníku je počátkem problémů špatné zadání. Je velmi všeobecné. Z části připomíná opsanou vyhlášku. Chybí požadavky občanů, klubů, spolků, zájmových organizací. Čím je zadání konkrétnější, tím je tvorba nového ÚP rychlejší a méně konfliktní.

4. V zadání chybí konstatování vad a nedostatků starého ÚP.

5. Zpracovatel by měl být odborník, který reguluje nekompetentní úředníky a zastupitele. Zadavatele by měl zastupovat alespoň jeden kompetentní odborník (městský architekt).

6. Tlak na rychlé pokračování je zbytečný, protože je 5 let čas do roku 2022 a i poté lze na výjimku používat stávající ÚP. Například Litoměřice si pořídili nový ÚP za 3 roky.

7. Po dobu tvorby nového ÚP je možné a obvyklé dělat změny v stávajícím ÚP. Není důvod blokovat občanům změny stávajícího ÚP.

Věříme, že se budete chovat moudře a uváženě, nenecháte se uvádět v omyl a nepodlehnete nátlaku, jímž vám je podsouvána nutnost ukvapeně rozhodnout o pokračování projednávání špatného zadání a tím pádem i špatném návrhu nového ÚP. Stávající návrh nového územního plánu je příliš radikální, jednostranný a nekompetentní. Obtěžuje občany Mělníka, místo aby jim vycházel vstříc.

Sami se zeptejte občanů, kteří Vás volili, zda-li jim vyhovuje stávající zastavěnost Mělníka. Co by občané sami chtěli v Mělníku změnit a vylepšit. Své poznatky a názory vtělte do nového již správného zadání nového územního plánu. Nejde o revoluční změny, ale vylepšování stávajícího stavu. Spolupracujte s odborníky, jako je městský urbanista Ing. Arch. Martin Řehák, nebo člen městské stavební komise Ing. Arch. Miloslav Marek. Na vše máte dostatek času. Tvorba nového územního plánu je historicky nejdůležitější událost ve vašem volebním období. Věnujte proto problematice zvýšenou pozornost. Přispějte každý podle svých možností k tvorbě kvalitního zadání ÚP a vylepšete stávající platný územní plán podle Vašich představ, aby Mělník byl příjemným místem pro žití, bydlení, podnikání, sport a odpočinek.

Na závěr prosím zvažte, že návrhem nového územního plánu v Mělníku je potenciálně dotčeno více jak 2,5 tisíce parcel a jejich majitelů. O této skutečnosti jste, předpokládáme, informováni nebyli.

Děkujeme za pozornost.

S pozdravem dotčení občané Ing. Petr Samek a Mgr. Roman Roubíček, stejně jako stovky dalších občanů postižených návrhem nového územního plánu.

V souvislosti s návrhem změny územního plánu si můžete ověřit, zda i vaše parcely jsou potenciálně postiženy ZDE: 

http://takzetak.cz/melnik-seznam-parcel/