Zakázky jsou v pořádku

Byl jsem požádán o reakci na rozhovor Mělnicka s panem zastupitelem Zbyňkem Šnajdrem.

„Nejprve musím konstatovat, že jsem na květnovém zastupitelstvu skutečně mylně informoval zastupitele, že výběrové řízení na rekonstrukci mostu Josefa Straky nebylo vypsáno. Nikoli však záměrně. Krátce před tím jsem pobýval nějaký čas mimo území republiky. O zahájení výběrového řízení rozhodla Rada města na svém jednání dne 10. května (materiál č. 402/2017), na kterém jsem nebyl přítomen. Následně externí administrátor tuto zakázku zveřejnil 11. května na profilu zadavatele. Tato informace se ke mně nedostala. Je to chyba, ale nejsem neomylný.

Hovořit o nějakém utajování rekonstrukce mostu v okamžiku, kdy o tom píší i média, je podivné. Na tiskové konferenci jsme informovali novináře, že nám 26. dubna byla přiznána dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši až 50 miliónů korun, a dále byl tisk informován o tom, že oprava je připravena, ale musíme s ní počkat až po ukončení oprav nového mostu.

Z rozhovoru sice vyplývá, že dodržujeme Zákon o veřejných za- kázkách, ale je naznačováno, že ho využíváme ve svůj prospěch, což není pravda. S částkou 50 miliónů se v rozhovoru operuje zcela účelově. Dle projektové dokumentace činí náklady na opravu mostu J. Straky 38,3 mil. Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky se v souladu s § 16 zákona č. 134/2016 vždy uvádí bez DPH. Jedná se tak o podlimitní veřejnou zakázku v tzv. zjednodušeném podlimitním řízení.

Podle §53 zadavatel vyzývá neomezený počet dodavatelů zveřejněním zakázky na profilu zadavatele (11. května, ve 14 hod. 11 min).

Libovolná firma tento profil může sledovat a má možnost se přihlásit. Zákon umožňuje, kromě zveřejnění na profilu zadavatele, oslovit minimálně 5 dodavatelů přímo.“

„A já se ptám: Kteří to budou? Kdo je určí? Podle jakého kritéria budou vybráni? Na tyto otázky odpověď nemám, a proto tuto metodu používat nechci. U menších zakázek, které nepodléhají zákonu, se tento postup používá. Za dobu mého působení na radnici jsem přiměl úředníky k tomu, že běžně oslovují 5, častěji i více dodavatelů, abychom měli co nejvíce nabídek k výběru.

Stanovené lhůty jsou věcí názoru. Vážím si p. Šnajdra jako zkušeného stavitele, ale myslím si, že v této otázce trochu přehání. Zákon pro veřejné podlimitní zakázky stanoví minimální lhůtu 11 pracovních dní (nikde se tam nehovoří o tzv. kritických situacích). My jsme ji stanovili na 14 dnů. Nacenění této zakázky spočívalo ve vyplnění slepého výkazu výměr, který byl součástí zadání a který v tomto případě čítal jen 115 položek. Uchazeč doplní, za kolik je schopen konkrétní činnost v přesně daném rozsahu udělat. Stavební firmy mají své rozpočtáře, pro které je to práce na několik hodin, nejvýše dnů. Navíc čím delší lhůta, tím větší prostor na vzájemné kontaktování firem mezi sebou a dohadování společného postupu.

Ještě se musím vyjádřit k externímu administrátorovi (nikoli poradci, protože organizuje celý průběh výběrového řízení). Námi zvolený externista dělal pro město již 12 zakázek (z celkového počtu více než 170 za posledních 5 let), a to i zakázky, které byly spojené s dotacemi, které jsou přísně kontrolovány ze strany poskytovatelů dotace. Jím vedená výběrová řízení byla vždy bezproblémová a korektně vedená. Kontrolní orgány neměly výhrady k těmto zakázkám.

Závěrem chci říci, že plním slib daný panu zastupiteli a podrobně jsem na posledním jednání stavební a dislokační komise informoval o všech připravovaných akcích.

Z jednání je pořízen zápis veřejně přístupný ne webu města. Stejně tak jsou mu nyní k dispozici všechny dokumenty k výběrovým řízením. Přesto mohou nastat mimořádné události, o nichž nestihnu z časových důvodů dopředu informovat.

Aktuální případ: Hokejisté HC Junior naléhavě požádali o řešení nevyhovujícího stavu šaten a sociálního zařízení na zimním stadionu, v souvislosti s avizovaným příchodem malých hokejistů ze zahraničí. Rada se rozhodla jim pomoci, a proto se nyní v nejkratším možném termínu bude vybírat zhotovitel zakázky na rekonstrukci šaten a sociálního zázemí.“

Mgr. Milan Schweigstill

I. místostarosta