Vzdělávání pedagogů základní školy Jindřicha Matiegky

Zákon o pedagogických pracovnících stanovuje všem pedagogům po dobu jejich aktivní činnosti povinnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, udržují a doplňují kvalifikaci. Jak je tomu v ZŠ Jindřicha Matiegky Mělník?

Vedení školy spolu s celým sborem každoročně aktualizuje svůj plán dalšího vzdělávání, v němž jsou stanoveny priority pro příslušný školní rok, dle potřeb školy. V letošním školním roce byla za hlavní téma zvolena diferenciace výuky žáků, což znamená maximální podpora každého jednotlivce vzhledem k jeho individuálním vzdělávacím schopnostem. Z dalších vzdělávacích oblastí je to např. rozvoj základních pedagogických a psychologických dovedností učitele, práce s moderními technologiemi, prevence rizikového chování žáků či aktuální změny ve školských zákonech a právních předpisech a řada dalších.

Vedle samostudia se učitelé, vychovatelky školní družiny, asistenti pedagoga i vedení školy účastní vzdělávacích akcí v průběhu celého školního roku i o prázdninách. Často se jedná o individuální semináře, na které dojíždějí většinou do Prahy. Několikrát do roka však přijíždí na objednávku ředitele lektor přímo do školy, kde probíhá vzdělávání pro celý pedagogický sbor hromadně. Zpravidla bývá v tento den vyhlášeno ředitelské volno pro žáky a zatímco se provádějí některé neodkladné práce v technickém zázemí školy, vyučující se změní v žáky, kteří si aktivně doplňují své kompetence.

V loňském školním roce se každý pedagog školy zúčastnil v prvním pololetí průměrně více než čtyř vzdělávacích seminářů, v druhém pololetí pak více než dvou.

Letos měli možnost členové pedagogického sboru ZŠ J. Matiegky absolvovat společně seminář pana doktora Roberta Čapka, významného současného propagátora moderních vzdělávacích metod, autora řady publikací moderní didaktiky, kterého lze občas vidět i v televizi či tisku nebo školení paní doktorky Evy Burdové.

Na vzdělávacích akcích je věnována pozornost především praktickým otázkám výuky a přístupu k žákům, žádné akademické teoretizováni. Lektoři jsou vždy ochotni a odborně schopni zodpovědět nejrůznější otázky účastníků. Pedagogové následně na jednání pedagogické rady školení hodnotí, diskutují o jeho praktické aplikaci při výuce a domlouvají se na dalších navazujících akcích.

Mgr. Vladimír Škuta, ředitel školy

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter