Radní aktualizovali koncepci ochrany přírody a krajiny v letech 2018 – 2028

Aktualizace cílů, pravidel a opatření má přispět ke zlepšení stavu přírody a krajiny v regionálním měřítku a s přihlédnutím ke specifikům jeho území. Vše musí korespondovat se Státním programem ochrany přírody a krajiny České republiky. Z toho důvodu se tématem zabývali radní Středočeského kraje na svém zasedání, kde také dokument schválili.

„Vychází se z podrobné analýzy stávajícího stavu přírodního prostředí, z vyhodnocení příčin změn, vývojových trendů společenského, hospodářského i územního rozvoje a s ohledem na již realizovaná opatření v rovině právní, ekonomické, informační a výchovné. Na základě vyhodnocení jsou poté sestaveny reálné cíle, které by měl Středočeský kraj v oblasti ochrany přírody a krajiny prosazovat,“ řekl k tématu radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloš Petera (ČSSD).

Jde tedy o zásady, pravidla a postupy, které budou průběžně vytvářet příznivé podmínky pro zabezpečení ochrany přírody a krajiny tak, aby splňovaly požadavky na vytváření kvalitní základny životního prostředí. Zároveň musí vytvářet předpoklady pro udržitelný vývoj a rozvoj společnosti ve Středočeském kraji.

Koncepce je také orientována na posilování kvality životního prostředí, což souvisí s veřejným zdravím. V zemědělství je např. sledována podpora orientována na ekologické a krajinotvorné zemědělství nebo na projekty biodiverzity na zemědělské půdě. V lesním hospodářství koncepce podporuje mj. spojitost hospodaření s mimoprodukčními funkcemi lesů z pohledu ochrany biodiverzity, ekologické stability a adaptace na klimatické změny. Vodní hospodářství je orientováno např. na revitalizace a zvýšení biologické hodnoty vodních toků, obnovu a ochranu ekosystémových funkcí niv a mokřadů, včetně využití neškodných rozlivů při protipovodňové ochraně a k udržení vody v přírodě i s ohledem na hospodářské funkce.

Koncepce zároveň usiluje o snížení trendu fragmentace krajiny, která v důsledcích ztrácí své vlastnosti a schopnosti původního celku. V krajině vznikají překážky a bariéry omezující nebo zcela znemožňující volnou migraci živočichů, ale také pohyb člověka.

Zaměření koncepce je v souladu s využíváním principu udržitelného vývoje a rozvoje společnosti. V koncepci nebyly zjištěny podmínky pro přípravu koncepcí nebo dílčích záměrů, které by představovaly rizika nebo vykazovaly nepříznivý vliv na životní prostředí a veřejné zdraví.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter