Rada kraje má zřízenu novou Krajskou protidrogovou komisi

Rada Středočeského kraje schválila na svém jednání dne 4. prosince 2017 zřízení nové Krajské protidrogové komise – poradního orgánu radního pro oblast bezpečnosti a ICT Roberta Bezděka (ANO 2011).

Krajská protidrogová komise je zřízena Radou kraje za účelem operativní koordinace protidrogové politiky ve Středočeském kraji na vertikální i horizontální úrovni. Cílem této politiky je především ochrana jednotlivců před škodami způsobenými užíváním návykových látek, hazardním hraním a před dopady v podobě trestné činnosti. Jedná se o úsilí iniciovat a podporovat širokou spolupráci, optimalizovat využití a výstupy existujících zdrojů (informačních, finančních, institucionálních, lidských) a přispívat k vytváření a zavádění účinných opatření.

Realizace protidrogové politiky, tak jak je v současné době chápána, vyžaduje mezioborový, multisektorový přístup a její úspěšná realizace vyžaduje koordinovanou spolupráci odborníků mnoha profesí a specializací. Je proto nezbytné, aby krajský protidrogový koordinátor a vedení kraje měli k dispozici poradní orgán, ve kterém se shromáždí dostatečně reprezentativní zastoupení odborníků v jednotlivých oblastech protidrogové politiky a využije se jejich odborného potenciálu a praktických zkušeností.

Členové komise se také podílejí na tvorbě strategických dokumentů – Koncepce protidrogové politiky, Akční plán protidrogové politiky Středočeského kraje a zpracování Výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky v kraji.

Středočeský kraj je dlouhodobě v oblasti protidrogové politiky velmi aktivní. „Za stále zlepšující se situaci na území kraje patří poděkování především nevládním neziskovým organizacím, které poskytují adiktologické služby, jako jsou Magdaléna, o.p.s., Prostor plus, o.p.s., Semiramis z.ú., Laxus z.ú., a příspěvkové organizaci (ZSI Kladno), se kterými Středočeský kraj velmi úspěšně spolupracuje,“ upozornil radní pro oblast bezpečnosti a ICT Robert Bezděk.

Priority Koncepce protidrogové politiky Středočeského kraje na léta 2016-2020 byly stanoveny na základě podrobné SWOT analýzy. Kraj se společně s organizacemi chce věnovat řešení dlouhodobých problémů, jako je užívání návykových látek mladistvými a podporovat vznik služeb pro děti a mladistvé.

V létě 2016 se Středočeský kraj stal po hlavním městě Praze prvním regionem v České republice, ve kterém vznikl specializovaný odborný tým zaměřený na pomoc mladistvým uživatelům drog ve věku od 15 do 18 let. Vedení adiktologické kliniky 1. lékařské fakulty Všeobecné fakultní nemocnice Praha v čele s profesorem Michalem Miovským se na Středočeský kraj obrátilo s návrhem zapojit se do programu zahájení a vytváření sítě adiktologických ambulancí pro dorost. Středočeský kraj to považoval za velmi dobrý a nesmírně užitečný nápad, proto byla oslovena příspěvková organizace ZSI Kladno, aby ve spolupráci s Oblastní nemocnicí Kladno vytvořila úzce spolupracující tým, který bude společně zajišťovat jak zdravotnickou, tak i sociální oblast adiktologické ambulance.

Cílem tohoto projektu je včasná intervence a péče o problémové uživatele návykových látek s ohledem na jejich věkovou kategorii tak, aby se snížilo riziko přechodu od problémového užívání návykových látek k závislosti jako chronické chorobě, která má devastující dopady jak v osobnostní struktuře závislého jedince, tak v jeho rodinném a sociálním prostředí. Propojováním zdravotní a sociální péče v této cílové skupině je reálné dosáhnout změny životních postojů a následně životního stylu tak, aby jedinec porozuměl svému sociálnímu a rodinnému prostředí, dokázal se v něm orientovat, spolupracovat a přebírat odpovědnost za své chování. Tyto cíle se snaží nová Adiktologická dorostová ambulance Ada+ naplňovat.

V současné době zahajuje svoji činnost také další Adiktologická dorostová ambulance v Příbrami – Magdaléna, o.p.s.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter