Prohlášení starostů obcí dotčených plánovanou výstavbou

Zařízení na energetické využití odpadu Horní Počaply (ZEVO Mělník)

Starostové požadují, aby Středočeský kraj:

a) Okamžitě zadal zpracování dopravní studie, která bude řešit návoz směsného komunálního odpadu (SKO) od původců odpadu na zařízení k jejich využití, a to s upřednostněním železniční dopravy tak, aby bylo 70 % odpadu přepravováno po železnici. Tato studie by měla zohlednit železničně dostupné lokality i mimo Středočeský kraj, zejména v oblasti Ústeckého kraje. Studii je nutné projednat s dotčenými obcemi.

b) Dle výstupů z dopravní studie revidoval schválený Plán odpadového hospodářství (POH) Středočeského kraje tak, aby SKO z dopravně obtížně dostupných lokalit byl směřován do jiných zařízení. POH Středočeského kraje projednat s okolními kraji z hlediska dopravních souvislostí.

c) Přehodnotil stávající koncepci překladišť, jejichž investory a provozovateli by měly být obce a města. Realizace této koncepce by výrazně navýšila automobilovou dopravu v dotčených obcích a městech. Výstavbou a provozováním těchto zařízení by neměly být finančně zatěžovány dotčené obce.

d) Řešil problematiku využití SKO, zejména v zařízeních ZEVO, komplexně, a to ve spolupráci s Prahou a ostatními přilehlými kraji.

e) Okamžitě zahájil jednání s centrálními orgány státu, zejména s rezortem dopravy o urychlené realizaci rekonstrukce a dostavby komunikací I/9 a I/16. U komunikace I/9 řešit dopravu již od obce Dubá, včetně ochvatu Liběchova. U I/16 prioritně zahájit realizaci obchvatů kolem obcí Bezno, Jizerní Vtelno, Vysoká Libeň, Mělnické Vtelno, Byšice a Liblice a dokončit záměr obchvatu Velkého Borku, Vavřinče a Mělníka. Zohlednit i variantu odklonu I/16 již od Vysoké Libně, severně od Hostína. Modernizovat komunikaci II/261od Štětí. Realizovat rekonstrukci komunikace II/331 a obchvaty obcí od Staré Boleslavi na Mělník podle schválených územních plánů. Dále zrealizovat obchvat obce Cítov a kolem obce Býkev uskutečnit protihluková opatření. Ve spolupráci s hlavním městem dokončit obchvat města Prahy.

f) Inicioval legislativní změnu zákona o odpadech ve vztahu k termínu omezení skládkování a navyšování poplatků za skládkování, a to v souladu s termíny EU do roku 2030, resp. 2035.

g) Toto prohlášení zařadil na nejbližší jednání zastupitelstva kraje, které pověří hejtmanku jednáním s příslušnými ministerstvy.

 

Starostové žádají Radu Středočeského kraje, aby ve spolupráci s dotčenými orgány státní správy a jimi řízenými organizacemi vypracovala harmonogram postupných kroků k realizaci výše uvedených požadavků zejména v oblasti dopravní infrastruktury.

Starostové níže uvedených obcí konstatují, že pokud se nevyřeší dopravní návaznosti v širším území ještě před zahájením stavby ZEVO, použijí všechny legální prostředky, aby zabránili jeho výstavbě.

 

Jedná se o města a obce:

Mělník, Dolní Beřkovice, Dolní Zimoř, Cítov, Liběchov, Bechlín, Štětí, Býkev, Byšice, Velký Borek, Mělnické Vtelno, Malý Újezd, Tišice, Jizerní Vtelno, Bezno, Želízy.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter