Pravda a lež o spalovně v Horních Počaplech

V Horních Počaplech má být vybudována spalovna odpadů komunálních, ale i průmyslových, živnostenských a jiných, spojená s výrobou tepla – uvádí se v rozsáhlém materiálu, který nechal vypracovat investor akce – skupina ČEZ a který má název „Dokumentace záměru, Zařízení pro energetické využití odpadu v lokalitě Mělník, ZEVO Mělník.“ Tento materiál byl poskytnut k seznámení obcím a ostatním institucím a 8. 3. 2018 byl veřejně projednáván. Nyní je na MŽP, aby toto ministerstvo rozhodlo, zda ZEVO Mělník ovlivní nebo neovlivní životní prostředí. Dále bude v textu uváděno pouze Dokumentace EIA.

Tato spalovna ZEVO má být největší v ČR – kapacita min. 320 000 t odpadu ročně, má to být centrální spalovna pro celý Středočeský kraj i pro části krajů Libereckého a Ústeckého.

,,Ze studie, kterou objednal Středočeský kraj vyplývá, že kapacity překládacích stanic na shromažďování komunálního odpadu z celého Středočeského kraje, celkem 19 stanic, jsou koncipovány na 370 tis. tun, tedy více, než byla veřejnosti předkládána kapacita ZEVO v Dokumentaci EIA od firmy ČEZ. Dokonce se počítá při zapojení ostatních původců odpadu s kapacitou 430 tis. tun, tedy o 100 tis. tun více, než bylo uvedeno v EIA. Jediným funkčním místem pro vykládku kontejnerů s nosností kolem 20 tun je areál Českých přístavů a.s. na Mělníku, kde by se kontejnery vyložily a byly přepravovány nákladními vozidly do Horních Počapel,“ píše ve svém okénku v červnovém Mělnicku starosta města Mělníka MVDr. Ctirad Mikeš.

Zřízením překladiště v Českých přístavech by došlo k enormnímu nárůstu dopravy. V místě by hrozil dopravní kolaps. V souvislosti s touto informací pak dává logiku stomilionová oprava mostu Josefa Straky, který by přetíženému novému mostu na úkor obyvatel přilehlých obcí odlehčil.

O této spalovně nám jsou v médiích předkládány informace, které (jak je uvedeno níže) nejsou vždy korektní a ve většině případů míří k obhájení výstavby spalovny.

1. Spalovnu ZEVO je nutné vybudovat, protože EU nařídila členským zemím zákaz skládkování komunálního odpadu po roce 2024, a ČR se musí tomuto nařízení podřídit.

PRAVDA:

Rok 2024 prokazatelně neplyne z žádné evropské legislativy. Veřejnosti se to však moc neříká. Rok 2024 je česká specialita. V roce 2014 byl zákaz skládkování k roku 2024 do zákona načten jako posl-necký pozměňovací návrh. Zákaz byl načten bez jakéhokoli objektivního odůvodnění, bez analýzy dopadů a bez možnosti obcí a měst, či kohokoli jiného se k návrhu vyjádřit. Od té doby se obcím a městům ve Středočeském kraji opakovaně tvrdí, že jinak to s ohledem na EU nelze a že je třeba postavit co nejdříve novou spalovnu odpadů (ZEVO), jinak se zákaz skládkování nepodaří splnit.

Podle evropské odpadové legislativy má být skládkování omezeno k roku 2035 na 10%.

Ostatní členské země EU budou mít po roce 2024 ještě 11 let na to, aby se rozhodly jakým způsobem budou likvidaci odpadů řešit. Ale v té době bude již 11 let stát v Horních Počaplech obří spalovna, která stála miliardy a její provozovatel bude dělat vše proto, aby se mu provoz spalovny vyplatil a nesl mu zisk.

Zevo bude jedinou spalovnou v ČR, která bude spalovat odpad, který se většinou vytvořil jinde než v jejím okolí. Proto je obyvateli vzdálených obcí a měst vítaná – oni se zbaví svého odpadu a nebudou mít ani skládku ani spalovnu. Obyvatelé obcí kolem EMĚ to považují za nespravedlnost – oni ponesou veškerá rizika a např. Dolní Beřkovice, Vliněves, Cítov nemají ani tu jedinou výhodu a sice napojení na horkovod.

2. Spalovnu je nutné vybudovat, protože jinak budou ohroženy dodávky tepla do Prahy a dalších měst.

PRAVDA:

Následující tabulka výroby tepla v EMĚ je uvedena v Dokumentaci EIA. Z uvedené tabulky jasně vyplývá, že spalovna ZEVO se bude podílet na výrobě tepla pouze 12,5 %, zbytek – 86 % – budou i nadále zajišťovat uhelné kotle EMĚ I a uidní kotel, rovněž uhelný. Plynová kotelna bude mít na výrobu tepla marginální vliv se svým podílem 1,4 %. Jak je uvedeno v dokumentaci EIA, bude plynová kotelna používána při špičkách, při poruchách kotlů a při podobných situacích.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Po vybudování ZEVO se lidem na Mělnicku uleví – jedinou zátěží bude nárůst dopravy o 40 aut (myšleno auta s odpadem) denně. Řekl mluvčí skupiny ČEZ Oto Schepp v článku v MF dnes vydané dne 16. 11. 2017.

Po nějakém čase byla v měsíčníku Mělnicko v článku „ZEVO kraji neuškodí, spíš naopak“ (článek uveden jako prezentace skupiny ČEZ) uvedeno následující: Samotné ZEVO nepředstavuje žádný dramatický nárůst dopravy – Dokumentace EIA modeluje i ten nejméně příznivý krajní stav bez využití že-lezniční dopravy – v tomto stavu se denně z obou směru jedná o 90 aut– tady celkem 180 aut denně.

PRAVDA:

Dokumentace EIA, zmiňovaná ve výše uvedeném článku, uvádí na straně 58 Přílohy 10 – Dopravní model následující:

9.1.1. Varianta A

 Automobilová doprava odpadů na energetické využití v ZEVO

 Frekvence dopravy 228 jízd za den.

9.1.2. Varianta B

 Doprava odpadů na energetické využití v ZEVO z blízké vzdále-nosti automobilová, ostatní želez-niční.

 Frekvence dopravy 134 jízd za den.

Tak kolik těch aut vlastně bude???

4. Díky ZEVO Mělník dojde ke snížení produkce znečišťujících látek oproti současnosti – uvádí informační leták sku-piny ČEZ (oranžová skládačka s názvem „ZEVO Mělník – teplo místo skládek“)

PRAVDA:

Ano, ke snížení emisí dojde, ale nebude to rozhodně díky ZEVO Mělník, ale proto, že EMĚ je nucena snížit emise, aby splnila imisní limity, které bude nutno dodržovat po roce 2020. Probíhá rekonstrukce odsíření kotlů na EMĚ I, emise se sníží, ale po uvedení spalovny ZEVO do provozu opět přibudou jiné, např rtuť, dioxiny atd.

Tyto emise jsou v médiích bagatelizovány – viz článek „Zase ty dioxiny“. Přitom řada dioxinů je karcinogenních a mutagenních.

Spalovna ZEVO Mělník bude postavena v části Středočeského kraje těžce postiženého chemickým průmyslem – Spolana Neratovice , Kralupy, Štětí, EMĚ. Každá tato továrna vypouští škodliviny v množství , které samozřejmě splňuje limity.

Zevo bude pravěpodobně také splňovat limity vypouštěných škodlivých látek, ale není toho pro tuto oblast už trochu moc? A co emise z dieselových motorů nákladních aut vozících odpad do spalovny? Nezasloužili by si obyvatelé obcí kolem EMĚ už konečně lepší vzduch?

Spalovna bude mít komín vysoký pouze 80 m (spalovna Malešice má komín vysoký 177 m, spalovna v Liberci 125 m), emise budou zatěžovat nejvíce okolní obce (Horní Počaply, Křivenice, Liběchov, Dolní Beřkovice, Vliněvec, Cítov i Mělník.)

5. Výše uvedený informační leták skupiny ČEZ m.j. uvádí: „Chceme krajinu, kde odpady ne-končí na zapáchajících skládkách. Objem odpadu ukládaného na skládku moderní ZEVO sníží až o 90%“

PRAVDA:

V Dokumentaci EIA je m.j. uvedeno: Po spálení 320 000 t odpadu (tedy roční kapacita ZEVA) vznikne 97 000 t strusky a 15 000 t popílku. To je 35 % odpadu, který bude nutno skládkovat (nakonec už se tak děje – struska ze spalovny Malešice končí na skládce AVE v Benátkách).

Takže za 10 let provozu spalovna ZEVO Mělník vyprodukuje min. 1 120 000 t odpadu, který bude částečně toxický a bude vyžadovat skládku.

Obyvatelé obcí Horní Počaply a Dolní Beřkovice se obávají, že se v budoucnu opět otevře struskoviště poblíž osady Podvlčí, kam se plavil po léta popílek z EMĚ.

 6. Vybudování spalovny ZEVO neovlivní majetek nikoho ji-ného než investora, tedy sku-piny ČEZ – uvádí Dokumentace EIA

PRAVDA: 

Ceny nemovitostí v nejbližších, tzv. dotčených obcích (Horní Počaply, Křivenice, Dolní Beřkovice) pochopitelně klesnou, je otázkou, jestli vůbec budou tyto nemovitosti prodejné. Nová, viceméně účelová silnice, která má vést do spalovny ZEVO, si vyžádá zábor desítek hektarů té nejúrodnější orné půdy, která je většinou majetkem soukromých osob. Pokud nebudou chtít pozemky prodat, budou jim vyvlastňovány.

A co bude možné pěstovat podél silnice, po které budou jezdit denně desítky těžkých nákladních aut s dieselovými motory, které budou okolí znečišťovat emisemi?

V okolí obce Daminěves, jen několik kilometrů od EMĚ, jsou obrovské sady s ovocem (jablka, hrušky, třešně atd.) – směrem na Mělník a Vehlovice jsou rozsáhlé vinice – co budou majitelé dělat, až se jim v ovoci objeví např. zvýšené množství rtuti???

Tak čí majetek bude ovlivněn, a to negativně???

Co je však neméně podstatné, EU již spalovny (ZEVO) na směsný komunální odpad ani dotačně nepodporuje, což bylo ministerstvu životního prostředí jednoznačně a písemně sděleno Evropskou komisí už v prosinci 2016.

EU doporučuje spíše minimalizaci směsných odpadů tříděním a dalšími úpravami tak, aby odpad byl co nejvíce využit pokud možno jako zdroj surovin pro další výrobu. Kraje, které vsadí na velké kapacity nových spaloven, budou mít zásadní problémy s dosažením evropských recyklačních cílů. V tomto směru by podle nás byla vhodná aktualizace Plánu odpadového hospodářství vybraných krajů, jak uvádí Ing. Havelka, ředitel Asociace odpadového hospodářství v článku zveřejněném v měsíčníku Mělnicko.

mp, pk