POJĎME SI TO ŘÍCT 10: Konec spaloven v Čechách

V současné době kdy každá investice musí být vážena dvojnásob, je logické, že dochází i k přehodnocování projektů na výstavbu spaloven. To, co se dříve zdálo jako výborný byznys, se teď, bez nepřímých dotací státu nebo krajů investovaných do řešení dopravní obslužnosti spaloven, jeví jako ztrátové. A na tyto nerentabilní miliardové investice placené z veřejných zdrojů finanční prostředky teď nejsou a ani v budoucnu nebudou.

Dalším hřebíčkem do rakve spalovacího byznysu je fakt, že Evropská komise v březnu tohoto roku přidala ZEVO vedle uhelných a jaderných elektráren na seznam neudržitelných aktivit a také skutečnost, že provoz spaloven je v rozporu se záměry ČR, orientovat se na principy oběhového hospodářství, neboť spalovny s pevně danou kapacitou, kterou je potřeba dlouhodobě plnit, by nadále představovaly podstatnou překážku pro naplnění cílů našeho odpadového hospodářství.

A tím nejpodstatnějším důvodem pro zastavení všech projektů spaloven na území ČR je skutečnost, že v souladu s návrhem EU dojde do roku 2030 ke snížení produkce směsných komunálních odpadů na polovinu tj. z dnešních 280 kg na 140 kg na osobu a rok. Některá města a obce tento limit plní již dnes. V roce 2030 by pak měli být stávající spalovny pro tuto produkci komunálních odpadů plně dostačující. V dalších letech některé z nich v souvislosti s dalším snižováním produkce budou nuceny své provozy ukončit.

Modré dát do rámečku, aby oba články oddělovalo

Místní referendum v Horních Počaplech, skončilo drtivým vítězstvím odpůrců spalovny.

Bylo sebráno více jak 5000 podpisů našich občanů podepsaných pod peticí proti výstavbě spalovny.

….a teď stručně pro Ty, kteří se ptají čím budeme topit, kam s odpadem a tvrdí, že díky spalovně zmizí skládky:

Zde je 8 hlavních důvodů, proč nestavět spalovnu ZEVO v Horních Počaplech.

1. Ekologické zatížení naší lokality je již nyní na tak vysoké úrovni, kvůli v okolí pracujícím chemičkám, že není možné další znečištění přidávat. Obyvatelé Mělnicka uvítají snížení emisí z EMĚ po odstavení bloků 2 a 3, ale spalovna by další emise jen přidala.

2. ČEZ deklaruje spalovnu ZEVO jako zařízení na spalování a energetické využití směsného odpadu komunálního, živnostenského, průmyslového, odpadů z úřadů,

výmětů z třídíren apod. Existuje však reálné riziko, že když nebude dostatek výhřevného odpadu komunálního (po vytřídění výhřevných plastů, papíru, bio odpadu apod.), bude ZEVO nuceno spalovat převážně odpad průmyslový a jiný a největší obava je, aby se nakonec spalovna nepřebudovala na spalovnu nebezpečných odpadů, nebo nespalovala odpad ze zahraničí. Takže se neví, co budou spalovat a jaké budou emise.

3. Spalovna, ať už se jedná o klasickou nebo ZEVO, vyprodukuje další odpad. Z celkového množství spáleného odpadu zbude 30% v podobě strusky a toxického popílku, které bude nutné ukládat na skládku. Při pouhém desetiletém provozu spalovny ZEVO by vzniklo více než 1 000.000 tun tohoto odpadu! Zatím nikdo neví kam se bude ukládat.

4. Spalovna ZEVO bude finančně nákladná jak při výstavbě, tak při provozu. Provoz bude muset být ekonomicky výhodný pro provozovatele, jinak by neměl smysl. Obce budou nuceny uzavírat dlouhodobé smlouvy na dodávky odpadu a při jejich nesplnění jim budou sankcionovány, tak jak je tomu v zahraničí. Budou tedy muset spíše odpad tvořit než snižovat a nebudou mít zájem o třídění. Občanům se bude asi postupně zvyšovat poplatek za svoz odpadu, protože se bude svážet i ze vzdálených částí kraje.

5. Při současném rychlém tempu vývoje v technologiích je možné, že v roce 2035, který má být klíčovým v omezení skládkování v zemích EU, bude technologie likvidace odpadu roštovým spalováním již hodně zastaralá a překonaná. Naopak velký pokrok se očekává v technologii recyklace odpadu.

6. Nové silnice, které mají v souvislosti s výstavbou spalovny ZEVO vzniknout, budou jen účelovými komunikacemi, po kterých budou denně jezdit stovky těžkých nákladních vozů, které emisemi z dieselových motorů budou neúměrně zvyšovat ekologickou zátěž okolí.

Budou se zabírat desítky hektarů, orné půdy a hrozit riziko kontaminace v okolí pěstovaných plodin.

7. Spalovna ZEVO nebude výrobnou tepla pro desetitisíce domácností, ale jen malou součástí teplárny, která již v EMĚ je a výrobu tepla bude i nadále zajišťovat z téměř 90 % pomocí uhelných kotlů – i když zmodernizovaných tak, aby splňovaly nové, přísnější limity emisí, které budou platit po roce 2020.

8. Důsledným tříděním komunálního odpadu je možné snížit jeho množství na úroveň srovnatelnou s likvidací spalováním, jak ukazují příklady obcí, které si vybudovaly tzv. inteligentní systém třídění.

Vzhledem k výše uvedenému je třeba nechat vypracovat změnu plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje tak, aby byl v souladu se

stávajícími předpisy a neškodil jeho obyvatelům. Nová spalovna není potřebná a ani ČEZ ji k výrobě tepla nepotřebuje, jak se jeho zástupci již několikrát vyjádřili.