Pojďme si to říct 5: Jak s odpady na Mělnicku?

Již několik let probíhá soutěž obcí „My třídíme nejlépe“, kterou pořádá EKO-KOM a Středočeský kraj v rámci projektu „Podpora recyklace a využití odpadů z obcí“. Do soutěže se v r. 2018 zapojilo celkem 1 137 obcí Středočeského kraje.

Mělník se umístil v kategorii nad 10 000 obyvatel na velmi dobrém 2. místě z 20 měst kraje.

Blíží se doba, kdy bude možno skládkovat jen 10 % komunálního odpadu a dle Směrnice EU musí ČR zvýšit do roku 2025 úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklace komunálních odpadů nejméně na 55 % celkové hmotnosti komunálního odpadu. K dosažení tohoto cíle by měl být Mělník v rámci regionu dobře připraven. Přes určitou snahu krajského úřadu kraje však zůstává řešení na obcích. Pro ně to znamená soustředit se na všechny články hierarchie nakládání s odpady, vč. prevence vzniku odpadů.

Je nutné, aby obce v krátké době zpracovaly koncepci nakládání s odpady.

Jednou z možností je třídění komunálního odpadu.

V Mělníku je plně funkční síť sběrných dvorů a v některém by mohla být umístěna třídící linka komunálního odpadu pro mělnický region v dohodnutém okruhu cca 30 km.

Další možností je zařízení pro mechanicko-biologickou úpravu odpadů nebo výroba tuhého alternativního paliva s možností jeho prodeje pro spolu spalování.

Jedna z variant energetického využití komunálního odpadu je bioplynová stanice. Zde se může využít i biologicky rozložitelný komunální odpad. Perspektivní šancí je vybavení bioplynové stanice čistícím zařízením pro přeměnu bioplynu na biometan s parametry zemního plynu. Při vtláčení do plynovodní sítě a prodeji by se výrazně zlepšila mimo jiné i ekonomická efektivnost bioplynové stanice.

Finančním přínosem výše uvedených opatření bude i snížení nákladů na likvidaci zbývajícího směsného komunálního odpadu. Záleží tedy na nastavení mixu nakládání s odpady a motivačním systému pro občany.