Leopold Koželuh se vrací do Velvar!

Město Velvary si váží svých významných rodáků, proto se v letošním roce rozhodlo připomenout jednoho z nejvýznamnějších, a sice hudebního skladatele Leopolda Koželuha. Připomínka to bude velkolepá: v pátek 25. května od 18 hodin zazní v kostele sv. Kateřiny ve Velvarech některé Koželuhovy skladby v podání pardubické komorní filharmonie a chlapeckého pěveckého sboru Boni Pueri. Po koncertě pak bude na rodném domě Leopolda Koželuha, který stojí nedaleko kostela, odhalena nová pamětní deska. Město Velvary chce touto událostí rozvíjet tradici každoroční připomínky díla Leopolda Koželuha i uvědomování si toho, že časy, kdy i v malém městě může člověk získat skvělé hudební vzdělání, u nás bohudík stále přetrvávají.

Akci pořádá město Velvary ve spolupráci s Římskokatolickou farností Kralupy, Základní uměleckou školou Velvary a agenturou Arco Diva.

Koncert 25. 5. 2018 v kostele sv. Kateřiny ve Velvarech, připomene zcela mimořádným způsobem významné jubileum 200 let od úmrtí významného českého skladatele Leopolda Koželuha /1747‒1818/. V novodobé koncertní premiéře zazní skladatelova Mše in C a dvě árie na duchovní texty. Interprety večera pak budou Český chlapecký sbor Boni Pueri, sopranistka Michaela Rózsa Růžičková a Komorní filharmonie Pardubice. Provedení bude řídit dirigent Marek Štilec, který se v rámci projektu „Češi ve Vídni“ tvorbou Leopolda Koželuha soustavně zabývá a jeho značnou většinu již nahrál na CD pro světové vydavatelství Naxos.

Hudební skladatel Leopold Koželuh pocházel se skrovných poměrů. Jeho otec byl velvarským ševcem, později i hostinským a obchodníkem. Ve Velvarech získal Koželuh své první hudební vzdělání. Právě slavná česká kantorská tradice je jedním z důvodů, proč byly Čechy v této době nazývány „Konzervatoří Evropy“. Mimo jiné o mimořádně vysoké úrovni hudebního vzdělání i v nejmenších českých městech hovoří ve svém cestopise i Charles Burney. Své hudební vzdělání si Leopold Koželuh ještě rozšiřuje v Praze u svého bratrance Jana Antonína Koželuha, pozdějšího regenschoriho v chrámu sv. Víta. Z Prahy již jeho cesta v roce 1778 vedla do Vídně.

V hlavním hudebním centru tehdejší Evropy si během velmi krátké doby získává mimořádnou pověst nejdříve jako klavírní pedagog ve vlivných šlechtických domech, později i jako skladatel a vydavatel. Přelomová pro jeho kariéru byla korunovace Leopolda II českým králem v roce 1791. K této příležitosti byla objednána dvě hudební díla – Mozartova opera La Clemenza di Tito a Koželuhova Korunovační kantáta. Právě ta zcela zastínila i dílo Mozartovo. Patrně i tento úspěch vedl ke Koželuhovu jmenování do jedné z nejvýznamnějších hudebních pozic – na císařském dvoře byl jmenován komorním kapelníkem a dvorním skladatelem. Je tedy zcela logické, že Leopold Koželuh, rodák z Velvar, stál ve středu hudebního dění ve Vídni a měl bohaté styky s kolegy Haydnem, Mozartem i Beethovenem. Díky své pracovitosti, talentu a úsilí si ve své době získal pověst jednoho z nejuznávanějších hudebníků tehdejšího světa.

 

Pátek 25. 5. 2018 od 18 hodin

Kostel sv. Kateřiny – nám. Krále Vladislava Velvary

Vstupenky k prodeji pouze na místě od 17:30

Místa nejsou číslována ani nebudou rezervována, přijďte, prosím, včas!

 

Program:

W. A. Mozart: Symfonie č. 29 A dur KV 201

L. Koželuh: předehra G dur

L. Koželuh: árie in B „Umbra noctis orbem tangit“

L. Koželuh: árie in Es „Quaeso ad me veni“

L. Koželuh: Mše C dur

Diriguje Marek Štilec

Varhanní pozitiv Filip Dvořák

Soprán Michaela Rózsa Růžičková

 

Po skončení koncertu odhalení pamětní desky

L. Koželuha na jeho rodném domě (Slánská ulice, Velvary, cca 200 m od kostela)

Děkujeme za zájem i za návštěvu

 

Za město Velvary

Radim Wolák, starosta 606 66 88 01, starosta@velvary.cz

Veronika Lipavská, asistentka 778405942, sekretariat@velvary.cz

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter