Dopis starostkám a starostům v regionu Mělnicka

V minulém čísle Měsíčníku Mělnicko byl zveřejněn článek o současné situaci v zajištění stavby ZEVO/spalovny na spalování komunálního odpadu v H. Počaplech. Nejvyššími představiteli státu

a ČEZu bylo veřejně příslíbeno, že pokud to občané nebudou chtít, tak spalovna nebude. V platném referendu občané obce Horní Počaply spalovnu odmítli. Středočeský kraj a ČEZ ale pokračují v přípravě stavby bez ohledu na veřejné mínění většiny nejvíce ohrožených obcí a měst. Byla zveřejněna dokumentace EIA na méně než minimální rozsah slibovaných obchvatů, které chce kraj řešit jen u 3 obcí a nikoli pro další, např. Mělník a Liběchov. Doklad o tom, jak se investor snaží snižovat emise lze najít v dokumentaci EIA na plynovou kotelnu a fluidní kotel v EMĚ. Např. ve fluidním kotli se má ročně spálit 620 tis. t hnědého uhlí a současně není jasné, kam se bude ukládat toxický popílek.

Je chvályhodné, že krajský úřad Středočeského kraje poskytl obcím ve 2 příručkách rady co dělat, kde připomenul, že když jsou vlastně původci komunálního odpadu, tak je to jejich věc. Snad ještě veřejnosti nedošlo, že termín zákazu skládkování v r. 2024, na kterém je veškerá dokumentace a argumentace postavena, neplatí a bude v novele zákona změněn. Ale stávající platný zákon o odpadech přece uvádí, že od roku 2024 je zakázáno skládkovat směsný komunální odpad (SKO), využitelné a recyklovatelné odpady. Přitom směsný komunální odpad je odpad, který zůstává po oddělení využitelných složek a nebezpečných složek z komunálních odpadů. A toto oddělení znamená vytřídění, např. výhodně využitelného bioodpadu, kterého je v KO až 20 %.

Jaká bude situace po nesporném uzákonění povinnosti vytřídit 65 % komunálního odpadu a stanovení limitu skládkování na 10 % ? Je zajímavé, že se liší údaje MŽP a ČSÚ o produkci komunálního odpadu ve Středočeském kraji v r. 2017. Nakonec ani ZEVO nebude mít plánované množství KO (192, resp. 134 tis. tun) a proto jej a další odpad bude muset přivážet z okolních krajů na úkor dalšího zhoršení životního prostředí místních obyvatel. Údaje uvádí následující tabulka:

Co z toho vyplývá ?

1. Směrnice EU stanovila m.j. tyto cíle: do roku 2035 recyklovat 65 % a skládkovat max. 10 % veškerého komunálního odpadu. Dále klade důraz na podporu prevence vzniku odpadů, třídění, recyklaci a další úpravy odpadů . Z toho plyne, že rok zákazu 2024 neplatí.

2. Všichni v obcích, kteří poctivě třídí budou potrestáni už jistým zvýšením poplatku za skládkování KO bez ohledu kolik ho vytřídí. Náš slovenský soused přistoupil k třídění spravedlivě a stanovil položky a sazby za uložení SKO (č. 20 03 01) při zřetelné progresi poplatku směrem k motivaci ke třídění. Výše poplatků je postavena tak, aby se odpady odkláněly ze skládek, ale nikoli, aby se z peněz obcí vytvářel prostor pro investice do nákladných technologií, jejichž provoz by následně obce dlouhodobě platily. Proč nelze takové řešení přijmout v ČR ?

3. Obce obdrželi od krajského úřadu příručku s doporučením, aby zakládali pro dodávku KO pro spalovnu společná družstva. V činnost družstva bude: po uložení KO občany do popelnice nebo

kontejneru zajistí externě odvoz do předávací stanice (PS), kromě obcí mimo region Mělnicka, přeložení na nákladní auto a odvoz do spalovny. Tzn., že obce budou taky financovat výstavbu a provoz PS a činnost družstva. A navíc kromě toho ponesou veškerá rizika dle zákona o odpadu,

např. důsledky při odlišném složení SKO a obsahující nebezpečný odpad. Sankce, které bude provozovatel spalovny uplatňovat při možném nedodržení podmínek se nikde nepíše nebo to již obce ví ?

4. Při uvažování o způsobu dopravy ( např. o dopravě po vodě ?) a “jedině možné“ dopravě po silnici se vůbec nebere v úvahu současná kritická dopravní situace v regionu.

Závěr:

Je pochopitelné, že starostové obcí mimo Mělnicko nechtějí, aby se u nich spalovna postavila. Stávajícím starostům v regionu Mělnicka by měli vědět o nezanedbatelném zatížení obce nákladní dopravou a souvisejícím zvýšením emisí a tím další ohrožování zdraví občanů a dále podstatné zvýšení položky rozpočtu obce pro nakládání s odpady. Obce by se měly bránit tomu, aby za ně rozhodovali jiní. Lze přece zaslat své připomínky nejen k zákonu o odpadech, ale i dalším souvisejícím právním předpisům. Je také celá řada ekonomicky přijatelných řešení podle hierarchie nakládání s odpady dle zákona o odpadech, především třídění KO a jeho další využití.

Nez

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter