Bude na Mělníku dražší voda?

Na posledním Zastupitelstvu města Mělníka, konaného dne 14.10.2019, požádal zastupitel města a předseda kontrolního výboru p. Ing.Živnůstek (ODS) o zařazení mimořádného bodu ,,Cena vody 2020 informace“. Hlasováním bylo umožněno tento bod zařadit na jednání ZM, přestože část zastupitelů neměla možnost se dopředu seznámit s danou problematikou. V zajímavé prezentaci nám pan zastupitel, mimochodem ředitel VKM a.s., předestřel situaci kolem špatného technického stavu infrastruktury vodárenství na Mělnicku a havárií, ke kterým dochází. V závěru prezentace nám oznámil, že navrhují zdražení vody o minimálně 10 procent, což vodu na Mělnicku opět katapultuje mezi nejdražší v České republice. Pro část zastupitelstva to bylo nemilé překvapení, mj. i proto, že dopředu nic nenaznačovalo, že se uvažuje o podobně velkém zdražení, neboť cena i v minulých letech patřila mezi nejvyšší v ČR.

V nejbližších týdnech se bude na valné hromadě hlasovat a mělo by padnout definitivní rozhodnutí. VKM a.s. je akciová společnost, ve které mají své zástupce vlastníci, jimiž jsou obce. Mělník zde má dva zástupce ze sedmi, jedním z nich je p.starosta Mikeš (Mé město), který na začátku projednávání bodu prohlásil, že o tom nic neví, a druhým je p. zastupitel Martinec (ODS), který dle vlastního sdělení o tom ví. Dle sdělení p. ing.Živnůstka hlasují zástupci města pouze podle svého svědomí a městu se nezodpovídají, což mi přijde přinejmenším podivné, když akcionářem je město Mělník a vždy své minulé zástupce ve VKM a.s. pověřovalo k jednání o ceně vody. V emotivní debatě vystoupilo více zastupitelů, kteří byli překvapeni jak údajným stavem zařízení, tak i nehoráznému navýšení ceny, o čemž nebyli dopředu informováni, např. kolegové pan místosta Mgr. Milan Schweigstill (Máme radi Mělník), PhDr. Němcová (Máme rádi Mělník), PaedDr. Němec (ČSSD), MBA , p. Herinková (Máme rádi Mělník) i občanka města.

Posléze navrhl p.starosta Mikeš usnesení, že zastupitelstvo pověřuje své zástupce k jednání o zdražení vody maximálně o 10%, což údajně obnáší navýšení příjmu VKM o cca 100 mil.Kč ročně. Kolega p.zastupitel Fidler (KSČM) předložil protiusnesení, že ZM pouze bere zprávu na vědomí. Výsledkem konečného hlasování bylo neschválení mandátu ke zvednutí ceny, tudíž naši zástupci ve VKM nemají pověření ZM Mělníka k jednání o zvýšení ceně vody o 10%.

Při hlasování mě překvapilo, že kolega Živnůstek neoznámil střet zájmů a hlasoval pro schválení usnesení o navýšení vody, přestože je ředitel VKM, nicméně by jeho nehlasování nemělo stejně žádný vliv na výsledek. Hlasování bylo zajímavé i z hlediska rozložení sil v zastupitelstvu, kdy se zcela setřel rozdíl mezi koalicí, která až na starostovo Mé město nepodpořila usnesení, a částí opozice, kdy ANO a ODS, krom mé osoby a kolegy p. zastupitele Bc. Ullmana (nezávislý, zvolený za ANO), hlasovaly pro usnesení. Z mého pohledu je jistě potřebné zajistit dostatečné finanční prostředky pro provoz vodárenského systému, které je podfinancované, nicméně skokové zdražení o 10 nebo i více procent je sociálně neúnosné a mělo by se rozdělit do více let. Osobně bych považovala za únosné zvýšení ceny vody pro rok 2020 do 2.8 procent, což je cca na úrovni inflace v ČR. Navíc, pokud projde daňový balíček ve sněmovně, tak VKM a.s. zůstane dalších cca 40-50 miliónů z odváděného DPH ročně. Dále by bylo určitě vhodné, aby zastupitelé města Mělníka požadovali na příště od VKM a.s. ,aby Zastupitelstvu města Mělníka, prostřednictvím svých zástupců, předkládali pravidelné zprávy o stavu sítě, zrealizovaných investicích, cenovém vývoji v daném kalendářním roce a dalších záměrech společnosti tak, aby akcionáři mohli řádně vykonávat svá práva a povinnosti.

Ing. Martina Semelková, MBA , zastupitelka města Mělníka

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter