PETICE: Zrušení provozu vlečky mezi 22:00 a 6:00

Město Mělník

Starosta, rada města a zastupitelstvo

města Mělníka

Náměstí Míru 1, Mělník

 

Kopie:

Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí , 500 03 Hradec Králové

Česká inspekce životního prostředí, Na Břehu 267/19, 190 00 Praha 9

Česká inspekce životního prostředí, OI Praha, Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Dittrichova 17, 128 01 Praha

 

Věc: Petice dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, kterou obyvatelé města Mělník žádají o ukončení nočního provozu vlečky vedoucí do mělnického přístavu, o vhodnou regulaci jejího provozu v ostatních částech dne a prověření, zdali je stávající značný nárůstprovozu mělnického přístavu v souladu s vydanými povoleními a právními předpisy

Vážený pane starosto, vážení páni radní, vážené zastupitelstvo

my, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme o zahájení kroků ze strany města Mělníkak tomu, aby

 •   provozovatel Mělnického přístavu – společnost České přístavy a.s., případně jiná odpovědná či nástupnická osoba, bezodkladně zajistila ukončení nočního provozu vlečky do mělnického přístavu, a to alespoň v čase od 22:00 do 6:00;
 •   byl vhodně regulován provoz vlečky tak, aby nadále nedocházelo k nadměrnému zatěžováníobyvatel města Mělníka, a to zejména nadměrným hlukem, omezováním dopravy azplodinami;
 •   byla zveřejněna a prověřena povolení k užívání mělnického přístavu, včetně vlečky, a tos ohledem na prověření, zda stávající značný nárůst provozu, které vede k citelnému zatížení obyvatel města, a to zejména obyvatel Mlazic, Pšovky a Podolí je v souladu s vydanými povoleními a právními předpisy;
 •   byla zveřejněna informace, zda České přístavy, a.s. spadají pod agendu IPPC a jsou posuzovány dle zák. 224/2015 Sb. Pokud spadá tak zveřejnit včetně výsledků kontroly dodržování této legislativy ze strany MÚ Mělník. 

   

  Stručné zdůvodnění

  Jak je Vám známo, došlo v posledních letech ke značnému nárůstu provozu v přístavu, který má značný dopad na naše obyvatele. Nejen uvedená vlečka, ale provoz celého překladiště, zejménav nočních hodinách – skládání a překládání kontejnerů a další manipulace s nimi, nadměrné osvětlení celého areálu – je příčinou dlouhodobé nespokojnosti obyvatel města Mělníka, a proto se na Vásv této záležitosti obracíme.

  Chceme upozornit hlavně na nadměrný hluk, který dle našeho názoru překračuje zákonné limity (nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací).

  Dle našich zjištění při využívání vlečky také zřejmě dochází k používání starých strojů, které zřejměnejsou v dostatečném technickém stavu a vykazují vyšší hlučnost. V tomto ohledu panují obavy ze zvýšeného rizika úrazů a samozřejmě i z emisí.

  Dále se domníváme, že počet nákladních vagonů v projíždějících vlacích je často vyšší, než byloodsouhlaseno s městem a zároveň máme pochybnosti, zda i tímto nedochází k porušení právních předpisů.page1image24248

Dle našeho názoru je třeba věnovat pozornost i činnosti přesunu vlaků. Posuny mimo areál jsouv tuto chvíli za přístavem, protože na tuto činnost je uplatňován přísnější hygienický limit než na dráhu.

II. etapa kolaudace stavby kontejnerového překladiště je podmíněna doložením měření, které prokáže soulad s dodržením hygienických limitů hluku. V relativně krátké době tedy musí České přístavy, a.s. vyřešit posuny souprav mimo areál – tak, aby v měřicím místě, tj. na konci ulice Čertovská a v ulici Okrouhlík, byly limity dodrženy. V opačném případě nedostanou ke kolaudaci stavby souhlas.

V souvislosti se závažnou ekologickou havárií v areálu kontejnerového překladiště v sobotu dne 13.dubna 2019, kdy do Labe uniklo, odhadem až 4000 litrů motorové nafty požadujeme o provedení kontroly Městským úřadem Mělník.

Dále požadujeme informaci, zda mají České přístavy a.s. schválený havarijní plán pro ohrožení vod. Rovněž není známo, proč areál po navýšení objemu skladovaných látek nespadá pod agendu IPPC integrované povolení provozu a zda České přístavy a.s., které nejsou provozovatelem posuzovanýmdle zák. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, předložily protokol o nezařazení dle tohoto zákona. Žádáme o provedení kontroly Městský úřad Mělník, a to nejen z hlediska ohrožení vod, ale ive spolupráci s KHS Středočeského kraje o dodržování hladiny hluku především v noční době a bezodkladnou informaci o průběhu vyšetřování výše uvedené havárie orgány ČIŽP Praha a Povodí Labe H. Králové.

Žádáme Vás tímto o bezodkladné řešení alespoň toho největšího problému spojenéhos předmětnou vlečkou. Hluk v nočních hodinách je pro místní obyvatele skutečně již neakceptovatelný, a proto žádáme o zrušení provozu vlečky mezi 22:00 a 6:00.

Vaše, doufáme kladné stanovisko a návrhy dalších kroků k řešení výše uvedených bodů, nám prosím sdělte prostřednictvím níže uvedených členů petičního výboru.

Děkujeme.

Petiční výbor

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními a samosprávnými orgány je oprávněn/a:

JUDr. Roman Chaloupka

V Mělníku dne 3. května 2019

Petice ke stažení ZDE