Kdo turistiku středočeského odpadu zaplatí?

Před několika týdny oznámila EU, že nebude finančně podporovat zařízení na spalování odpadu v žádné z členských zemí EU.

Přesto vedení Středočeského kraje dál prosazuje svůj Plán odpadového hospodářství založený na vybudování největší spalovny odpadu v ČR, tzv. ZEVO, v Horních Počaplech a toto zařízení dokonce zařadilo do energetické koncepce kraje. Jedná tak navzdory masivnímu odporu obyvatel obcí kolem plánované spalovny a dokonce navzdory výsledku referenda, ve kterém občané Horních Počapel drtivě odmítli vybudování spalovny.

Investor akce – firma ČEZ tvrdošíjně hlásá do médií, že oni nebudou stavět spalovnu, ale zařízení na výrobu tepla pro desetitisíce domácností. Tato dokola opakovaná informace může vzbudit v občanech dojem, že v EMĚ se již nebude spalovat hnědé uhlí, ale že teplo bude vyráběno z komunálního odpadu, čímž se tzv. zabijí dvě mouchy jednou ranou – zmizí odpad a vznikne teplo.

Jde jen teplo pro domácnosti?

Ovšem skutečnost je poněkud jiná než prezentovaný idylický obrázek. Spalovna ZEVO bude jen malou součástí výrobny tepla – na celkové výrobě tepla se bude podílet pouze 12 %. Zbytek tepla se bude i nadále vyrábět spalováním hnědého uhlí, i když část bude zajišťovat modernější způsob fluidního spalování.

Vůbec se nemluví o tom, jak nákladná spalovna bude. Jak její vybudování, tak její provoz, který budou z velké části hradit obce, potažmo občané. Obce budou nuceny uzavírat dlouhodobé smlouvy na dodávky odpadu a za nesplnění budou patrně sankcionovány.

Nakonec – jsou známy případy ze zahraničí, kdy obce tvrdě doplatily na to, že se snažily snížit množství komunálního odpadu, tím nedodržely nasmlouvané množství odpadu a byly nuceny platit vysoké pokuty za nedodržení smlouvy.

Aby se odpad do spalovny dostal, bude nutné vybudovat silnice pro těžkou nákladní dopravu, které spolykají desítky hektarů té nejúrodnější půdy v Polabí. Stovky těžkých nákladních vozů s odpadem (15tunový kontejner na korbě + 15tunový kontejner na vleku) budou brázdit silnice Středočeského kraje i přilehlých částí kraje Ústeckého a Libereckého a ničit ovzduší emisemi z výfuků dieselových motorů.

Kdo turistiku středočeského odpadu zaplatí?

No přece obce a jejich obyvatelé. Uvažuje se dokonce o tzv. Solidárním poplatku – o který by byl navýšen poplatek za svoz odpadu v obcích bližších ke spalovně, aby obce vzdálenější nemusely platit o tolik více. Starosta Mělníka pan Mikeš odhaduje, že v Mělníku by se poplatek za svoz odpadu zvedl o 40 %.!!! (viz Okénko starosty z 26. února 2018)

Takže občané obcí bližších ke spalovně si budou připlácet na ničení vlastního zdraví – to bude panečku solidarita!!!

Další spornou věcí je ukládání škváry a toxického popílku vzniklého po spálení odpadu. Tohoto nově vzniklého odpadu, kterého bude 1/3 ze spáleného množství – čili z 320 000t vznikne cca 107 000t nového odpadu. Za 10 let provozu spalovny ZEVO vznikne přes 1 000 000 t škváry a toxického popílku, jehož likvidace není vyřešená. V dokumentaci záměru ZEVO Mělník je uvedeno, že bude odvážen mimo zájmové území.

Není žádným tajemstvím, že spalovna Malešice vozí tento nově vzniklý odpad na skládku u Benátek nad Jizerou – takže ohánět se zákazem skládkování není nejlepší způsob argumentace. ?

Navíc je tento odpad prezentovaný jako stavební materiál.

Naprosto trestuhodné je, že celá „akce ZEVO Mělník“ je účelově rozdělená na několik částí, přičemž na každou z nich je vypracována dokumentace EIA pro posouzení vlivu na životní prostředí. Přitom všechny tyto části by měly být posuzovány jako jeden záměr, protože jejich vliv na životní prostředí se nutně bude sčítat.

Takže:

V roce 2018 proběhlo schvalování záměru Výstavby ZEVO Mělník se závěrem, že stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

V lednu 2019 byla oznámena další část – Nové dopravní řešení v lokalitě Dolní Beřkovice, Cítov, Horní Počaply – samozřejmě v souvislosti s výstavbou ZEVO v Horních Počaplech.

Za několik let bude následovat další etapa – širší dopravní řešení zahrnující Liběchov a přemostění Labe. Opět bude tlak na to, aby výsledek byl takový, že stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Když si pozorný čtenář přečte v Dokumentaci záměru výstavby spalovna ZEVO, že rozhodně nedojde k záboru zemědělské půdy a že emise v oblasti kolem EMĚ klesnou o 80 %, musí mu to připadat jako skvělá cesta.

Jenže spalovna ZEVO nebude postavená (to alespoň slibuje ČEZ), dokud nebudou vybudované silnice, po kterých se odpad bude vozit. Zde už však k záboru zemědělské půdy dojde a emise nutně vzrostou o výfukové plyny. Vždyť těžkých nákladních vozů budou stovky denně!!!

V Okénku starosty v Mělnicku ze dne 13.6.2018 starosta Mikeš popisuje studii, která je neveřejná a kterou nechal vypracovat Středočeský kraj. Jedná se o studii dopravy odpadu do spalovny ZEVO lodní dopravou. Ta předpokládá těžko představitelnou variantu dopravy odpadu v kontejnerech na tlačných člunech. Kdo bydlí u Vltavy nebo Labe ví, že doprava je naprosto závislá na stavu vody – tedy na splavnosti řek. A dovede si představit, jak to s odpadky bude vypadat v „suchých letech“ a horkém počasí.

Spalovna se staví proto, aby se snížilo množství komunálního odpadu. Bylo by jednodušší, efektivnější a levnější, kdyby se vedení Středočeského kraje zabývalo tím, aby se vzniku odpadu předcházelo a vzniklý se třídil tak, jak to požaduje EU. Jeho množství by se snížilo na třetinu stejně tak, jako to dokáže spalovna – a bez nežádoucích externalit.