Jak je to se spalovnou ZEVO u Mělníka?

Je aktuální uvést jaká je současná situace v pokusu ČEZ o výstavbu megalomanské a extrémně ziskové spalovny v Horních Počaplech (nikoli jak uváděno v Mělníku). Hodně toho již bylo napsáno a teď „proti sobě“ stojí obří firma se všemi velkými propagačními, finančními a politickými prostředky na tvrdé prosazení svého záměru a obyvatelé obce Horní Počaply a řada dalších obcí. Bylo již psáno o manipulaci s plánem odpadového hospodářství Středočeského kraje, „zajištění“ kladného stanoviska MŽP k dokumentaci EIA a další kroky. Je tu dále prohlášení, že když obyvatelé nebudou spalovnu chtít, tak tam nebude nebo prohlášení, že o povolení rozhodnou úředníci MŽP a zamítavé a nerespektované stanovisko obyvatel v referendu. Kromě emisí ze spalovny, které ohrožují zdraví obyvatel v širokém okolí jde o velké navýšení emisí z již tak přetížených komunikací a to nejen z dopravy směsného komunálního odpadu (SKO) z obcí , na jejich náklady, ale i odvoz škváry a popílku z jeho spálení.

Jedna z ukázek postoje ČEZu je informace na www.cez.cz/zevo a ve velkém nákladu vydaný informační leták ZEVO Mělník Teplo místo skládek.

V principu lze souhlasit s nutností omezit a v střednědobém horizontu skládky zakázat. Jen pro úplnost: na provoz skládek musela být zpracována a schválena dokumentace EIA a vydáno krajským úřadem (KÚ) integrované povolení za účelem předcházení a omezování znečištění a pro dosažení vysoké úrovně ochrany životního (ŽP) prostředí ve všech jeho složkách (voda, půda, ovzduší, odpady) a zabezpečení zákonných provozních podmínek. Kontrolu dodržování nezávadnost skládek kontroluje kromě KÚ i Česká inspekce ŽP.

K některým informacím v letáku :

Jak ZEVO funguje?

Zmínka o vypouštění emisí do komína je sice správná, ale nějaké škodlivé látky tam zůstanou, dosud není jasná technologie. Jak ovlivní emise vyšší komín ? Pouze rozptyl do širšího okolí. Rovněž tak zřízení pracovních míst je iluze. Zcela logicky přejdou do spalovny pracovníci ze zrušených provozů EMĚ a navíc jak psáno, řízení technologie bude ve velké míře automatizované. Potom půjde o počty nových pracovních míst v jednotkách.

Využití odpadů

Zásadní je nepravdivé tvrzení, že od r. 2024 platí z EU zákaz skládkování SKO a ani dle stávajících předpisů to neplatilo. Dnes je zcela jasné, že platí termín 2030. Je to jedna z největších lží na které je celý záměr výstavby spalovny založen. Pokud posoudíme hierarchii nakládání s odpadem dle platného zákona, tak po zrušení skládkování bude energetické využití až na posledním místě.

Oběhové hospodářství-ObH

Tento princip se začíná zveřejňovat až v poslední době. Energetické využití SKO,což jsou i bioplynové stanice, není součástí ObH. U spalovny oběh končí, pokud neuvažujeme o zbytku po spalování , který činí dle dokumentace EIA cca 30% původního objemu . Není totiž dořešeno jak se bude zbytek využívat nebo kam jej ukládat a je otázkou, zda se nebude jednat o nebezpečný odpad.

Na závěr je nutné si položit otázku pro koho bude stavba spalovny/ZEVO/přínosem když :

1. Obce a další dodavatelé zaplatí dosud neuvedenou cenu za likvidaci 320-350 000 tun SKO .

2. V připravovaném fluidním kotli EMĚ bude spalováno 620 000 tun hnědého uhlí-proč ?

3. Na účet všech obcí, resp. domácností ve Středočeském kraji se sveze do spalovny odpad, obce zaplatí dopravu a za likvidaci SKO. Vzniklé teplo pak ČEZ dodá odběratelům mimo kraj a bude z toho mít enormní zisk.

4. Investor ČEZ za podpory státu (bez podpory EU) postaví spalovnu a po logickém a povinném třídění a recyklaci odpadů a snížení objemu bioodpadu ve SKO nebude mít k dispozici potřebné objemy odpadu pro spalování. Bude pak spalovat jiné odpady s neznámými emisemi.

5. V důsledku nejasné technologie ZEVO a nových nastupujících technologií se může snižovat efektivnost procesu spalování a následně dojde ke zvyšování ceny za likvidaci SKO pro obce.

6. K pozitivním faktorům patří, že nedojde k záboru zemědělské půdy. Neví se ale, kam a v jakém množství se budou škvára a popílek ukládat. Samozřejmě mimo areál.

Zbývá jen věřit, že investor ČEZ bude místo současného silového řešení hledat takové, které nebude ohrožovat zdraví občanů a ŽP ve Středočeském kraji.

Poznámka k prezentované stavbě kodaňské elektrárny na Copenhill.

Dle plánu má zpracovávat 400 000 tun odpadů ročně. Ovšem nikde se neuvádí jaké jsou nové standardy pro ekologickou výkonnost, výrobu energie a zpracování odpadu a jaké nové technologie tam jsou. Hlavní propagační tah je využití střechy stavby pro umělou sjezdovku pro veřejnost.

Kodaň se pravidelně umisťuje v žebříčku nejekologičtějších evropských měst, několikrát byla i na první příčce. Místní jsou proto na Copenhill patřičně hrdí, v jejich honbě za co „nejzelenější“ metropolí je to přímo klenot. Za pomocí moderních technologií se v komplexu bude přetvářet odpad v energii — elektřinu i teplo, zároveň s minimálním množstvím emisí a znečišťujících látek. Přidaná hodnota pak tkví nejen v architektonickém pojetí budovy, ale i jejím dalším využití. Copenhill ale bude disponovat i zhruba 84 metrů vysokou lezeckou stěnou, restaurací a ski barem., Treky pro pěší turistiku bude lemovat stromořadí. „Je to velmi ambiciózní cíl,“ řekl starosta Frank Jensen o projektu, který má Kodani pomoci stát se do roku 2025 prvním uhlíkově neutrálním městem na světě.

„Naše emise klesly od roku 2005 o 33 procent. S novým komplexem, který bude schopen spálit během hodiny 35 tun odpadu bychom je mohli celkově snížit o 99,5 procenta,“ dodal. Jen těžko ho lze minout. Ekologie se v Kodani těší takové oblibě, že například 41 procent obyvatel využívá pro přepravu kola. Zákaz dieselových aut na sebe nemusí nechat dlouho čekat. Na druhou stranu je město už tolik „zelené“, že pomalu postrádá odpad, který má v budoucnu zásobovat mimo jiné i Copenhill. „Směrnice Evropské unie nám ztěžují dovážet více odpadu z dalších měst,“ tvrdí Jensen. Většina návštěvníků nikdy nenahlédne do nitra samotného komplexu. Přivítá je pouze nablýskaná, minimalistická budova se dvěma venkovními lanovkami, směřujícími na vrchol svahu.

Je zde však dobré přirovnání se spalovnou Malešice, která si prošla složitým vývojem a bude potřeba nákladná rekonstrukce. Ovšem nelze ji srovnávat s přístupem provozovatele a podmínkami ZEVO Mělník.

Mělnicko nez

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter