OKÉNKO STAROSTY: Mé město 2018

Volební sdružení Mé město vzniklo v roce 2014 jako seskupení lidí, kteří nebyli organizovaní v žádné politické straně či v hnutí. Tito lidé cítili potřebu pomoci svému městu.

V současné době všichni zastupitelé ze sdružení Mé město dospěli k závěru, že by seskupení mělo pokračovat ve své práci i v dalším volebním období – důvodem je to, že byly zahájeny zásadní změny v řízení města a je třeba pokračovat v těchto započatých změnách.

Na kandidátce do voleb do Zastupitelstva města Mělníka, které se uskuteční 5. a 6. října letošního roku, kandiduje 10 stávajících zastupitelů, ale jsou zde i nová jména osobností, které sice ještě v zastupitelstvu nepracovaly, ale právě proto mohou přinést nové pohledy na řešení problémů města. Profesní zaměření jednotlivých kandidátů je vlastně průřezem všech důležitých oblastí rozvoje města – školství, zdravotnictví, sociální péče, sport, kultura, podnikatelský sektor, integrovaný záchranný systém včetně dobrovolných hasičů.

Jsou to odborníci ve svých profesích a stojí za nimi kus poctivé práce. A především jsou to občané Mělníka, patrioti, kteří mají opravdový zájem část svého volného času věnovat práci pro rozvoj svého města, protože jim na Mělníku velmi záleží. Chtějí žít ve městě, které bude plnit potřeby všech občanů.

Ti, kteří se mnou v roce 2014 kandidovali za Mé město, mě oslovili s přáním, abych i v letošních komunálních volbách vedl tuto kandidátku. Přiznám se, že jsem z mnoha důvodů velmi váhal. Byl jsem přesvědčen, že již kandidovat nebudu, což jsem i veřejně prohlásil. Zásadním momentem bylo to, že mě čím dál více občanů města při nejrůznějších příležitostech oslovovalo s tím, abych si své rozhodnutí rozmyslel. Po velmi dlouhém přemýšlení a po poradě se svou rodinou jsem se rozhodl nakonec kandidovat.

K tomu, abych tak učinil, mě vedlo i to, že nerad odcházím od rozdělané práce. Město má připraveno v různé fázi rozpracovanosti řadu důležitých projektů a já bych se chtěl podílet na jejich úspěšném dokončení.

Za velmi důležitou považuji dostavbu protipovodňové hráze, která ochrání občany a jejich majetek před stoletou vodou tak, jak jsem slíbil v roce 2013. Je nutné dovést k realizaci představy o revitalizaci náměstí Karla IV., a to včetně budovy VVS. Město čeká na nový koncept územního plánu, který právně zakotví to, aby byly zachovány zejména produkční a pohledové vinice jako historické a kulturní dědictví našeho města. Bez nich by naše město ztratilo svoji výjimečnost. Mělník je symbolem českého vinařství, a proto bych chtěl nadále výrazně podporovat všechny konané vinařské akce, ale také iniciovat vznik vinařského fondu, který pomůže malým a středním vinařům zlepšit podmínky pro pěstování vinné révy i pro vlastní výrobu kvalitních vín.

V oblasti dopravy je nutné pokračovat v přípravě druhé etapy obchvatu města, a to v lokalitě u bývalých mělnických jatek tak, aby realizace proběhla do roku 2021. Tím by se zlepšila průjezdnost městem a zklidnila situace na kruhovém objezdu na Pšovce u prodejny Mountfield. Kromě této stěžejní akce je nutné dokončit opravy páteřní silniční sítě a rekonstrukci všech mostů ve městě, které jsou ve špatném stavu.

Co se týče životního prostředí, zde cítím velký dluh vůči městské zeleni, která nutně potřebuje zkvalitnit. Čeká nás jak rekonstrukce parku Na Polabí jako historického parku města, tak parku Na Podolí jako multifukčního prostoru pro rodiny s dětmi.

Stojí před námi též výstavba nové mateřské školky, která zvýší počet tolik žádaných míst pro děti v těchto zařízeních. Možným způsobem zvýšení počtu míst pro předškolní děti je i podpora alternativních způsobů výuky včetně dětských skupin různého zaměření.

Ve stádiu příprav je v sociální oblasti dostavba jednoho křídla mělnického centra seniorů, čím se zvýší počet míst v tomto zařízení.

Vzhledem k současné bezpečnostní situaci bude nutné zvýšit počet strážníků městské policie a rozšířit stávající kamerový systém tak, aby mohla být vytipovaná bezpečnostně kritická místa snímaná strážníky nepřetržitě a aby na aktuální situaci mohli ihned reagovat. Je důležité, aby se občané ve svém městě cítili bezpečně.

A v neposlední řadě bych rád pokračoval v dobře nastaveném způsobu podpory volnočasových aktivit občanů, tedy sportu a kultury, protože město by mělo pomáhat zajistit kvalitní podmínky pro spokojený život svých občanů.