Konkurs na obsazení vedoucího pracovního místa ŘEDITELE/ŘEDITELKY

RADA OBCE DOLNÍ BEŘKOVICE

jako orgán obce vykonávající působnost zřizovatele příspěvkových organizací zřizovaných obcí ve smyslu ust. § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

VYHLAŠUJE

v souladu s ust. § 166 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s ust. § 3 vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích,

KONKURS

NA OBSAZENÍ VEDOUCÍHO PRACOVNÍHO MÍSTA ŘEDITELE/ŘEDITELKY

Školní jídelny Dolní Beřkovice, okres Mělník

se sídlem: Dolní Beřkovice 333, 277 01 Dolní Beřkovice

IČO: 71009884.

Požadavky:

– minimálně středoškolské vzdělání s maturitou (zejm. střední hotelová škola, střední ekonomická škola), případně vyšší vzdělání

– praxe v oboru stravování nejméně 4 roky

– plná svéprávnost (způsobilost k právním úkonům)

– bezúhonnost

– zdravotní způsobilost

– znalost problematiky organizace a řízení školského stravovacího zařízení včetně příslušných právních předpisů

– znalost problematiky příspěvkové organizace, základní přehled o ekonomických zásadách řízení příspěvkové organizace

– znalost práce na PC

– řídící, komunikační a organizační schopnosti

– řidičské oprávnění skupiny B.

Předpokládaný nástup do funkce: 15. 9. 2017

Náležitosti písemné přihlášky:

– jméno, příjmení, titul uchazeče

– datum a místo narození uchazeče

– státní příslušnost uchazeče

– místo trvalého pobytu a příp. korespondenční adresa uchazeče

– kontaktní spojení na uchazeče (telefon a e-mail)

– datum a vlastnoruční podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno přiložit:

a) strukturovaný profesní životopis

b) ověřené kopie dokladů o vzdělání v oboru a nejvyšším dosaženém vzdělání

c) doklady o průběhu dosavadního zaměstnání a délce praxe potvrzené posledním zaměstnavatelem, včetně uvedení funkčního zařazení (lze nahradit čestným prohlášením uchazeče obsahujícím rekapitulaci dosavadních zaměstnání)

d) výpis z rejstříku trestů (ne starší tři měsíce, originál nebo úředně ověřená kopie)

e) originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávané funkci (ne starší dva měsíce)

f) koncepci řízení a fungování školní jídelny (max. 3 strany strojopisu formátu A4)

g) písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Informace o školní jídelně:

– školní jídelna je příspěvkovou organizací obce Dolní Beřkovice

– součástí organizace je:

o školní jídelna s kapacitou 600 strávníků

o školní jídelna – výdejna s kapacitou 70 strávníků.

Podávání přihlášek:

Vlastnoručně podepsanou přihlášku uchazeče se všemi úplnými požadovanými doklady je nutno doručit (rozhodující je datum doručení, nikoliv datum odeslání) v zalepené obálce:

– na adresu: Obec Dolní Beřkovice, Obecní úřad Dolní Beřkovice, Klášterní 110, 277 01 Dolní Beřkovice

– nejpozději: do 31. 7.2017 do 12.00 hod.

Obálka musí být označena jménem, příjmením a adresou uchazeče a slovy:

„Konkurs ŠJ Dolní Beřkovice – NEOTVÍRAT“.

Případné dotazy a informace na:

– tel. čísle: 315 692 034, nebo – e-mailu: starosta@dolniberkovice.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a vyhlásit nový konkurs.

Share on Facebook2Tweet about this on Twitter